is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch woordenboek [...]. Vijftiende(-zestiende) deel. FAA-FRA (-FY).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FAGEL. (FRANCOIS NICOLAAS) gr.

leen gemaakt, zo veel eer zou ontmoeten. Trouwens, dit was de eerlle reize niet, dat de beste ontwerpen, uit enkele jalouzij, gedwarsboomd werden. Het geen de wangunst, tegen den Heer fagel, nog meer gaande maakte, wasj dat de beide Koningen, op eenen tijd, tot den Baron zeiden j dat zij overtuigd waren, dat men niet beter konde doen, dan de plans, door hem gemaakt, te agtervolgeni De Baron, ora de afgunst tegen hem te doen ftaaken, antwoordde, dat ieder Generaal zijne gedachten over de operaden in gefchrift moest overgeeven; een inval, waarby de Koning van Portugal, die daar door ieders bekwaamheid ontdekte, zig zo wel bevond, dat hij daarover, meer dan eens, zijn genoegen aan den Baron betuigde. Maar dewijl de zulken , die door enkele gunst waren üogeklommen, dus hunne onbekwaamheid niet konden verbergen, zo verwekte dit, op nieuw, een heimelijken haat tegeii hem. De Barön, zulks niet Vermoedende, had zijn ontwerp tot geen ander einde voorgefleld, dan om de beide Koningen, 't Minillerie en de Generaals zelve in ftaat te nellen, om ieders; gedagten te overwegen, en uit alleft het Voordeeligfte plan ta. kiezen. Dé Adinirante van Caflilie, had, al vóór de Koralté. der Engelfche en Hollandfche Generaals , de inVafie van Spanje, aan de MinillcrS van Portugal, afgemaald, als eene zo gemakkelijke zaak, dat de Portugeezen, iu flaap gewiegd, geene toebereidzelg gemaakt, ja zelfs niet'voor voorraad vali Graanen gezorgd hadden, om een Corps in het veld te doeii beflaan, veel min Om iets met vrugt te kunnen onderneemen* 't Was voor de evengemelde Grooten, die den Oorlog onder de hand dwarsboomden, geen zwaar werk, de anderen in dïè denkbeelden van gemakkelijkheid té koefleren, en om den tuiii te leiden. De zaaken bleven, niettegenstaande de menigvuldige vertogen van den Baron, aangaande de noodwendigheden voor dé troepen in het veld, in 't zelfde verzuim; tot zo verre, dat fagel, geene verandering te gemoet ziende, eindelijk het befluit nam, Portugal, met verlof van zijne meesters, te verlaaten, liever dan zijnen roem, teri koste vaii veelvuldige perljkelen en voorgaande roemrugtige dïenften, té wagen, bij een Leger, van al het nodige orivoorzjeji, en waar van niets goeds kon verwagt worden.

XV. PF.Et. ' F ter-