Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï3« F1LIBERT van CHALON.

zijnen dood, door jacoe edelheer, Penfionaris van Antwerpen , in het ligt gegeeven.

Filibert van chalon, de laatfte Prins van Oranje uit den huize van Chalon, werd gebooren in het Jaar 1502. Zijn vader was johan de II, van Chalon, regeerend Prins van Oranje. Hij verklaarde zig, naar het voorbeeld van zijnen vader, voor Keizer karel ben V, tegen francois den I, Koning van Frankrijk; waarom hem, door dien Vorst, zijn Prinsdom Oranje ontnomen, en vervolgens gefchonkeu werd aan de weduwe van den Marfchalk de chantillon , anna Montmqrency. Daarentegen ftelde hem de Keizer, niettegenflaande zijne jonkheid, onder karel van bourbon, tot Ge. neraai over de Ruiterij, in weike waardigheid hij, iu het Jaar 1525, niet weinig toebragt tot de overwinning van Pavia, dewijl hij de troepen vau den Hertog van alencon in wanorde bragt. De Hertog van bourbon, kort daarop, de rcize paar Madrid aanneemende, liet, intusfchen, het opperbevel over aan filedlrt. In het Jaar 152;, trokken deeze beide Helden voor Rome. Na dat karel van bourbon aldaar, door een kanonkogel, herleven verlooren had, bedekte ra.tbert het lijk met zijnen mantel, 0111 zijnen dood voor de foldaaten te verbergen, en zette, intusfchen, den aanval raet geen minder moed voort; welke daad, zo wel als de moedwil, dien hij de foldaten te Rome liet jileegen, zijnen roem bij de Roomschgezinden niet weinig verduifterde. :

In het Jaar daaraan volgende, trok hij in het Rijk van Napels, om het zelve tegen den Franfchen Generaal lauteric te befchermen. Dewijl, in een Zeeflag tegen Óen Franfchen Admiraal dona, de Onderkoning hugo mancada gefneuveld was, nam hij, uit kracht van een Keizerlijk bevel, waarmede de verkiezing van het Leger overeenftemde, den post zo wel van Onderkoning, als van Generaal, in dat Rijk waar. Toen andere Keizerlijke Minifters en Generaals ftemdeu, om 'den Spanjaarden, in de Provintie Apulien, flag te leveren, bragt hij, door zijne wijze raadgeevingeu, te weeg, dat in fm van dat befluit, alle krachten, ter verdediging van de

Heofd-

Sluiten