is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek [...]. Vijftiende(-zestiende) deel. FAA-FRA (-FY).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FREDRIK HENDRIK, Prins van Oranje. *Js>

Wj den Geweldige, en geld en goed bij den Stadvoogd geJsragt; terwijl schay, van deeze zijne heldendaad, aan den Prins en de afgevaardigden in het Leger de tijding bragt: die hem beloonden met tweeënvijftig duizend rijksdaalders, en de juweelen: mids hij zijnen gezellen ieder hun aandeel gaf, tot aanmoediging van meer dergelijke pnderneemingen. De arbeid der Spanjaarden werd daar door geltaakt, dewijl zij zonder loon niet werken wilden.

Omtrent deezen ti d overleed de Hert°g van Brunswijk* waar door de Roomschgezinden van een magtigew vervolger bevrijd wierden. Kort na hem ftierf de Graaf va.m massfeld; waar door het Huis van Oostenrijk zijnen biueffteö, vijand verloor. De Franfchen noemden hein den PJzervreerter, en joegen daar mede de kinderen na bed.

Op het einde van dit en het begin van het volgende Jaar, bragt de vermaarde Zeehi^i^-p-eter Pieterszoon hein, den Koning van Spanje den allerzwaarften flag toe, 'met het verftrooijen en neemen van een gedeelte van de Zilvervloot; ■ waar voor hij, door de Staaten, met een gouden keten befchonken werd.

Geduurende den winter had de Stadhouder zig bezig gehouden, met het beraamen van middelen om den veldtogt te openen. Op be/el der Staaten van Holland en Zeeland, werd een zeer aanzienlijke Vloot uitgerust, om de Duinkerker Kaapers te beoorlogen.

De Engelfche Gezant carleton, in den Haag gekoo» men, ora de Staaen te verzoeken, met een goed aantal Schepen de Vloot der Engelfchen te verfterken, waarin evenwel niet getreeden werd, had met zig gebragt de Rid. derorde van den Kousfeband, om daar mede den Prins van Oranje, uit naam des Konings, te befchenken : eene plegtigheid, die, met toeftemming der Staaten, met luifter volbragt werd Kort daar na begaf zig der Staaten Veldheer naar het Leger zonder dat de vijanden wisten, waar op het gemunt ware. Dus misleid zijnde, werd Grol berend en belegerd, en naeenhevigen tegenfland, bij capitulatie, bemagtigd. Daarentegen mislukte de aanflag der Spanjaarden op het Land D d 5 van