is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen ter bestiering van opregte christenen, bij de tegenwoordige tijdsomstandigheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a Petr. III. 13- ï67

•Vervolg openlijk zouden vertoonen, en met het uitftel van de verwagte komst des Heeren ten oordeel den draak fteeken, hunne fchimptaal daar op grondende, „ dat alles in de natuur zoo bleef als het „ van den tijd der vaderen af geweest was" (vs. 3. 4.) .— Tegen deze laffe fpotrede beroept zig Petrus op de gefchiedenis der oude wereld die door het water vergaan was, toen men zig met dezelfde drogrede gerust gefield en de Goddelijke waarfchuwingen veragt had: en hij verklaart hun den waaren ftaat der zaak, waarom de aanftaande ontflooping dezer tegenwoordige wereld door het vuur tot nog toe wierd uitgefteld, maar verzekert hunteffens, dat die op zijn tijd, onverwagt en gedugt, volgen zou (vs. 5—10) — en dan leid hij uit dit vreesfelijk uitzigt eene ernftige opwekking af voor zijne Christenen tot waakzaamheid en yverige Godvrugt, en v'erfterkt die door de zalige hope op een beter verblijf, dat de deugdzame Godsvriend bij en na de andere ontzaglijke gebeurenis te wagten heeft, en welks bewustheid hem die deze hope heeft, dien grooten dag met verlangen doet verwagten (vs. 11— 14) terwijl hij egter het uitftel daar van als eene goedheid Gods ten nutte der uitverkorenen blijft aanmerken (vs. 153.)

Onze afgelezene woorden, ziet gij, vinden zig in deze rede des Apostels, en befchrijven, ter verfterking van de bedagtzame en yverige Godvrugt der Christenen, ,, hunne op de Goddelijke belof„ ten gegronde verwagting van nieuwe hemelen en L 4 eene