is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen ter bestiering van opregte christenen, bij de tegenwoordige tijdsomstandigheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft Petr. III. 13. ï6$

befchrijven dat gefchapendom wat daarop zal volgen , even gelijk de hemelen en de aarde die nu zijn (vs. 7.) de wereld die eertijds was en met het water van den zondvloed bedekt cn vergaan is (vs. 6.) zijn opgevolgd; zij geven dat, wat voor dit tegenwoordige op zijn beurt weder eenmaal in de plaats zal komen, dezelfde namen; en kunnen dus den hemel niet bedoelen — het natuurlijkste is dan ze te verslaan van een nieuw aardrijk, en eenen van daar nieuwen zigtbaren hemel, die deze tegenwoordige aarde en haaren hemel zal opvolgen: met andere woorden, van „ deze aarde en dea hemel die haar omringt, „ zoo als zij dan, door het vuur ontbonden, gezui„ verd, en veranderd, eene nieuwe en fchooner ge„ daante zullen vertooncn." Mij dunkt, dit begrip komt van zelve op in ieder, die dit gedeelte van Petrus brief eenvouwigen onbevooroordeeld leest— En deze hemelen en aarde dragen hier den naam van nieuw* zoo wel ten opzigte van hunne uitwendige en stoffelijke inrigting, als met betrekking tot den geheel veranderden zedelijken toestand van de bewooners der aarde in het bijzonder, gelijk het volgende duidelijk bewijst. Intusfchen, ,, welke

„ de uiterlijke gedaante van die hemelen en die aar„ de dan zijn zal; hoe die zig bij hunne verandq„ rjng dan zullen vertoonen ?" blijkt uit deze plaats niet: Petrus meld nu alleen wat hier omtrent bijzonder troostrijk voor zijne Christenen was — 2) En dit bestond hier in, „ die vernieuwde aarde met „ haaren hemel zeu de woonplaats zijn. der regtvaarm digen:" in welke geregtigheid wsout — Het fpreekt E 5 vaa.