Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESPIEGELINGEN. 29

kaf, en in de Hemelfche fchuiirei) vergaderen: dan zal hij hen de gezegcndfte uitfpraak , ovcrëcnkomftig zijn altoos onfeilbaare belofte, doen hooren, en door de Hemelfche Heirfchaarcn , die Hem omringen , onder het onuitfprcekelijk gejuich en de vrolijkfte gezangen van verlosfing, opwaards Hem te gemoetc doen voeren in de lucilt Welk eene ontmoeting! ó vlugge, 6 zalige Serafs , die gewend aan den glans des Hemels u eeuwig bakert in den ftreelenden gloed van de ongefchapen Zon! leent, leent mij Hechts een veder uit uwe gouden fchachten, dan maale ik met onfterflijken inkt iets van dat onuitfpreekclijk heil, waar van alle ftervcïijke tongen ftamelen.

Kan 'er ooit zaliger en doorluchtiger ontmoeting zijn, dan Hem, die boven de Koningrijken der aarde verheven zit, den Heer der Hecren, den Koning der Koningen, te aanfehouwen, niet als een geducht en onverzoenbaar Rechter, neen voorwaar! maar als vrijfpraak, als de oorzaak van eeuwige zaligheid! na omhelsd, op de tederfte wijze omhelsd te zijn door de armen zijner liefde , zal hij hen naar den hoogden aller Trooncn geleiden, en deeze zijne betuiging op de plegtigfte wijze vervullen, „Vader! ik wil dat daar ik ben ook deeze zijn, die gij mij gegeeven hebt!" hoe zullen doorliet

He-

Sluiten