Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o GALEN. (JAN va*)

Engelfche Sfchepen binnen Livorno bezet. In de maand Jit. nij waren , onder de vlag van appelton , de Schepen de Luipaard, Bonavontuur, Samfon, de Koopman, de Fel. grim en Maria, uit vreeze voor de Hollanders, agter de Baak van Livorno, tot meerder zekerheid, ingeloopen, en derzelver laading ontfcheept zijnde, ten ftrijd bekwaam gemaakt, wanneer cats veertien Neder landfcht Schepen voor die haven ten anker bragt. Appelton trad cats terftond moe> dig onder de oogen, wiens Schepen tot den ftrijd gefchikt waren; de boorden waren rondom met Schanskleden behangen s de bloedvlag woei van agteren, de wimpel van boven, en asn de nokken waren tonnetjes buskruit gebonden. Dun men in ds Stad niet anders dan een bloedigen Zeedag verwagtte. Appelton, de Schepen in dien ftaat befchouwende, liet zijn trotschheid vaaren uit vreeze, om zijne Vloot achter de Baak te bergen. Cats hierop opontboden, en van galen vervolgens voorzien zijnde met onbepaalden last, om den vijand alle mooglijke afbreuk te doen, en zo veeel Schepen in de Middelandfche Zee te huuren, als hij nodig dagt, beval hij vak sölingen, Appelton aldaar bezet te houJen; hij zelf wendde den fteven naa Mesfina, alwaar hij, den 6 Sep. tember, sgt Engelfche Schepen aantastte. In een halve maan gefchaard, met de marszeilen op deRaa, wagtten ze hem in, voor Monte Chrt'st-. Ten drie uuren na den middag fioof jacob de boer voor uit, en begon het gevegt, 't welk tot den avond duurde. Door de flilte konden de Vlooten niet verder dan tot fchutgevaarte komen. Om niet van elkander te dwaalen, gebood Van galen, den gantfchen nagt vnuren uide Kajuitvenfters te branden , en een lantaarn aan de vlaggefpil te hangen. De Engelfchen zetten het op Monte Christ aan; van galen ftevende mede derwaard , met de aankomst Tan den dag. Boï.leY niet nader aan ftrand durvende komen, fchikte de zijnen wederom in een halve maan; door nood gedrongen, fchept hij moed en wagt de Hollanders af. Van ©alen hier op naderende, geeft bodley de geheele laag, die daar op niet fchuldig bleef. Wijl het geval hem had aangevoerd tegen ftrijdbaare mannen, gedroeg hij zig mede als 'zodanig-, ViN galen» wand. werd meest- al aan flarden <

Sluiten