is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek [...]. Zeventiende(-agttiende) deel. GA-GEY (-GYZ).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOENS, (RYKLOF vak)

435

fcheide voordeelen voor de Compagnie bedong. In de twee volgende Jaaren vind men hem gemeld als Prefident van de Weeskamer, en in 't laatfte van die had hij eene reize gedaan naar Perfie, in hoedanigheid van Commisfaris." In het Jaar 1655 was hij Bevelhebber van de thuiskomende Vloot. Kort daar na vertrok hij weder naar foelie, aan boord van 't Schip de Oranje, in de waardigheid van Buitengewoonen Raad.

Geduurende het leven van zijnen voorzaat, heeft hij zig op Ceilon, Cormandel en Malabaar beroemd gemaakt. Tweemaaien was hij Gouverneur van Ctilen, welke waardigheid naderhand zijn zoon rycklof van goens de jonge bekleedde, na dat zijn vader, in het Jaar 1661 , Ordinaris Raad van Indie was geworden. In het Jaar 1675 kreeg hij den post van Directeur Generaal, en werd, den 4 Januarij van het Jaar 1678, de opvolger van den Gouverneur maatzuiker, In twee laatfte posten heeft de Heer van goins niets verrigt, dat aanmerking verdiant. De Gouvern.-Generaal, die zig, zedert het Jaar 1681 , in een waggelenden ftaat van gezondheid bevond, verzogt en verkreeg zijn ontflag, nevens een treffelijk getuigfehrift, waar bij de Heeren Bewindhebberen hun genoegen, over zijne dienden, aan de Compagnie be. weezen, betujgden, laaiende het aan zijne keuze, om na het Vaderland te vertrekken, of in den rang te blijven; hij vertrok den 25 November van het Jaar i68r, van Batavia, aan boord van 't Schip 't Land Schouwen, verzeld van zijne huisvrouw johanna van ommeren, en kwam, in het Jaar 1682, behouden in Texel binnen. Hij dierf kort daar na, den 14 November van het Jaar 1682, te Amfleldam, en werd in 'sHage begraaven. Hij liet drie zoonen na, die allen aanzienlijke Ampten, in de Indien bekleed hebben.

Zie valentyn, Hiflorifche Reizen,

Goeree of goedereede , ( Baljuwfchap van) in het Land van Voorn, legt, met deszelfs onderhoorige Polders, ten Oosten van het Eiland Westvoorn, en paalt, ten Noorden, aiet de oostduinen en ftranden, aan de Noordzee, of het Ee 3 Goe*