is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek [...]. Zeventiende(-agttiende) deel. GA-GEY (-GYZ).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«8

GOEDEREEDE.

heldhaftigheid en trouwe, werd de Stad, door margaretha van Jobk , Vrouwe van fVestvoorn , behalven honderd Rhijnfche guldens, befchonken met de vrijheid der Vlaschtienden.

Goereede, gelijk uit oude aanteekeningen blijkt, werd web eer ter dagvaart van de Staaten van Holland befchreeven. Hoe wel zij, door onmagt, zedert het Jaar 1579 ëeene Afgevaardigden heeft gezonden, zijn, egter, in het Jaar 1609, toen "er over het twaalfjaatig beftat.d werd gehandeld, eenige Gemagtigden dier Stad ter vergadering verfcheenen.

Door verval van neermg is Goeret zodanig vermindert , dat men, in 't Jaar 1745, 'er niet meer dan 116 huizen telde; het getal der Inwoonders beliep toen niet meer dan 35° Per* foonen, behalven de kinderen onder de vier Jaaren. Dit getal vermindert nog meer dan het vermeerdert. De bewooners geneeren zig meest met den Landbouw, behalven die geenen, welke eenige daaglijkfche neeringen of ambagten oeffenen, en de Schippers der vaartuigen en Marktfchepen, die de vrugten , welke het Eiland voortbrengt, veelal naar Rotterdam en elders vervoeren.

De haringvangst was oudtijds aldaar de hoofdneering. Men wil dat de visfchers aldaar allereerst de haring in tonnen gezonten hebben. Het aanwasfen der droogten en plaaten was de voornaame oorzaak van het verval der Ingezeetenen; die, egter, na het bedijken der nieuwe Polders, wederom een nieuw beftaan en kostwinning kreegen.

De voornaamfte Gebouwen zijn het Stadhuis en de Kerk. Het eerfte werd in het Jaar 1530 gebouwd, nadat de brand van 't Jaar 1482 het oude Gebouw verwoest had. De Kerk is een fchoon Gebouw, *t welk men, In 't Jaar 1708, heeft be* gonnen te herbouwen. Zij heeft een zwaaren vierkanten toren, die zeer hoog is, waar op, agt maanden in her Jaar, gevuurd word; men wil dat dezelve, in het Jaar 1512, en dus veel Jaater dan de Kerk zelve, geftigt is. De Gemeente word door één Predikant bediend. Aldaar is ook een Gasthuis, en, buiten het Havenhoofd, een Lazareth, door Gecommitteerde Raaden, in het Jaar 1737» aangelegt-

De Regeering beftaat uit den Baljuw, of liever Subftitut Baljuw, en gchout, twee Burgemeesterea, waar vm *er één