Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOOILAND.

503

lige gezigten oplevert. Omtrent Hilverfum, en van daar Zuidwestwaart naar 'sGraveland, is een aaneenfchakeling van hoogten , die al zeer verheeven zijn ; de omleggende Landerijen fc-hijnen 'er als in eene diepe Valei te zinken; hier ziet men Utrecht en Amersfoort, met eene meenigte van Dorpen en Gehugten. Het ontbreekt ook in Gooiland aan geene welige bos1lchaadjen; doch deeze vind men meest naar den kant van Huizen en Naarden. In het befchouwen der bijzondere Dorpen zullen wij 'er breeder van fpreeken. Ten Zuiden van Hilverfum heeft ook een bosch gedaan , en de landftreek heeft hier omtrent nog voor een gedeelte den naam van het Gooierbosch. Wanneer dit bosch geheel verdvveenen zij, hebben wij niet konnen nafpooreri; doch men wil dat het nog in't begin der voorige Eeuw, immers ten deele, in wezen was. De grond van 't Gooierbosch is een dorre hooge heide. Dit zogenaamde bosch werd door den Drosfaard pieter kornei.iszoon hooft begroot, op omtrent twee honderd morgens, bij gisfinge; doch, bij nader metinge, vinden wij het bepaald op drie honderd veertien morgens. Het af kruien van het zand, zo wel in het Gooierbosch, als elders in Gooiland, zou gelegenheid geeven om de heiden tot goed bouw- cn weiland te maaken; doch dit afkruien word niet vergund, dan digt omtrent Naarden , daar men de hoogten, volgens den aanleg der vestingwerken, zoekt te flegten, om deeze Stad, bij overval van vijand, des te meer onwinbaar te maaken.

In Gooiland zijn eenige Landerijen, die van ouds in onmiddejijken eigendom toekwamen aan de Graaflijkheid, cn zedert het vernietigen der Rekenkamer van derzelver Domeinen, overgegaan zijn aan het gemeene land van Holland, zonderdat zij aan bijzonderen verder toebehooren, dan voor zo verre derzelver regt tot het gebruik aangaat; zo als zij van zeer oude tijden gebruikt geweest zijn, en nog worden bij de In- of Opgezeetenen van Gooiland. Deeze Landen droegen, al voor den Jaare 1400, en mooglijk merkelijk vroeger, den naam van Gemeente, Meent, Gemeene Weiden of Schaarweiden ; doch of het gebruik deezer weiden zijnen oorfprong heeft uit een zeker voorregt, aan die van Gooiland in der lijd vergunt, dan of zij zelvén zig dit vair vroege tijden hebti 5 ben

Sluiten