Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$o6 GOOILAND.

drie Burgemeesteren der Stad Naarden, en wegens Laren, Hilverfum, Huizen en Blarikum, uit den Buurtmeester van ieder deezer Dorpen, benevens derzelver Gemagtigden; welka vergadering door den Secretaris van Naarden word bijgewoond, om aantekening te houden. Op dezelve word tusfchen de onderlinge leden verrekend en vereffend, gelijk mede de Schaarïneesters van Naarden en de voornoemde Dorpen, door den Schout van Naarden, onder eede gebragt worden, uitgezondert die van Hilverfum. Deeze vergadering mag ook zo dikwijls bij een koomen als 't nodig is, en keuren en fchikkingen maaken over de vrugten , zo van de Gemeenten als heide van Gooiland. Agt Schaarmeesters zijn 'er over de gemeene weiden, vier van Naarden, twee van Huizen, en van Laren en Blarikum ieder één. Daarenboven zijn 'er te Hilverfum vier Boschbewaarders, die in oude tijden het opzigt hadden over het Gooijerbosch. doch zedert dit weg geraakt is, hebben zij mede bewind over de Gemeente en heide van Gooiland.

Ten aanzien der oudheid van Gooiland, of liever van Nardingerland, word getuigd, dat 'er in de Archiven der Stad Naarden een brief zou zijn, waar in het volgende geleezen word: Gooiland ofte Nardinxland is bij de Keizers van Romen een particulier Heer gegeeven en verleend geweest, eer eenig Bisfchop ofte Graave van Holland was. Van zulk een vroege gifte is ons geen ander befcheid voorgekomen; maar anderen willen, dat Keizer otto de groote (*) zijn regt op Nardingerland zou overgegeeven hebben aan wigman, Graave van Zutphen. Hier uit kan men afleiden, uit wat regt deeze wigman, onder andere goederen, ook zijnen eigendom in Nar-

dinx-

(*) Had. junius fchrijft, in zijn Batavia, Cap. XFll, dat ieexe Keizer otto dit Land gegeeven heeft aan goedela , jibtdisfe van Elten; doch naardien otto de I, in het Jaar 973 overleeden, en goedela omtrent den Jaare 1280 Abtdis geweest is, behoeft men zig niet te verwonderen, dat pontv kus hem hier over berispt.

Sluiten