Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOOILAND. 50^

voor liet zetten van dien, zes guldens; waar na de Tiendpagtin: en de keuze hebben, van in geld of in graan te betaalen. Zij die binnen de twaalf nagten niet betaalen, verbeuren dubbel, het welk dolen genaamd word; en die drie Jaaren agter een verfluien, en in het vierde Jaar niet betaalen, derzelver land vervalt aan den Tiendheer, waar omtrent veele oude verklaaringen zijn. Dit regt heelt van ouds behoord aan den Huize van Nienrode waar van verfcheidene Verlijen aan ons zijn voorgekomen; gelijk wij ook vinden, dat het zelve aan de riazaaten uit dien Huize is tocgeweezen, bij uitwijzinge van de Staaten van Holland en West friesland, vonnisfe van den Hoogen Raade, en berigt van de Rekenkamer aan de Staaten van Holland, alle gegeeven omtrent" den Jaare 1649 en 1652. Volgens deeze Leenen, had het Huis van Nienrode mede het Erfmaarfchalksfchap van Gooiland, met de alinge Tienden, oude en nieuwe, aanvallende en aankomende, en waren ook de Heeren van Nienrode in der daad Houtvesters van Gooiland. Het Erfmaarfchalksfchap en het regt van de Koptienden, is een geruimen tijd be.zeeten door den. Heer gereit hooft, danielsz., en de Heer Mr. abraham alewyn, Raadsheer in den Hooge. Raade van Holland en Houtvester van Gooiland.

Van oude tijden zijn 'er menigvuldige gefchillen gereezen, over de landfeheidinge tusfchen het Stigt van Utrecht en Gooiland; gelijk onder anderen, ten tijde vau willem var. Beijeren, Graaf van Holland, en johan vak arkel, Bisfchop van Utrecht; want na dat 'er in den Jaare 1351, tusfchen den Graaf en den Bisfchop, eene overeenkomst gemaakt was, over het turf. delven, in de Veenen deezer landftreek, ontftond 'er naderhand nieuwe twist, over de landfcheiding, en werd zelfs in gefchil getrokken, of Eemnes aan den Bisfchop behoorde, het welk hem word toegekend, bij verdrag van den Jaare 1356. Dg grensfcReidingè en het turf delven, bleef nogthans in gefchil en was lang een twistappel tusfchen Gooiland en 't Stigt van Utrecht. In of ómtrent den Jaare 1472, werd Hertog karel van Bourgonje, door zijne vleiers diets gemaakt, dat zekere Veenen of Broeklanden tot het Regtsgebied van Gooiland benoorden, of ten minflen dat derzelver eigendom twijffelagti»: w'asj waar door hij met den Bisfchop van Utrecht, david van

Bour-

Sluiten