Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. ?

Men vind by deze aanteekeningen niets aangehaald van den ciDenheC weeskind van china, zynde het eerfte lïuk met aanteekeningen gedrukt, en van het laatfte gaat eene verhandeling uit, die in ieders handen is. Verder ishetnoodig den lezer te berichten, waarom men hier niets aangeteekend vind van de landloopster. Toen ik dit (tukje vertaalde, was ik ten eenemale onkundig van het geen 'er aan vast is, om voor het tooneel te arbeiden. Ik deed het uit genegenheid voor de drie kinderen van eene onzer bekwaamfte actrices, eene vrouw, diewy te vroeg verloren hebben. Deze kinderen beloofden veel: één van dezelven is noch een fieraad van onzen fchouwburg; het heeft niet aan my gehaperd, dat wy hen niet alle drie als bekwame lieden op ons tooneel hebben behouden. Dit kleine tooneelftukje floeg ik

in twee dagen op, en wilde daar nimmer

myn*

Sluiten