Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 AANTEEKENINGEN

En hoe fpaarzaam is 'er van den fpreekwoordelyken trant georuik gemaakt! Altyd fpreken de perfonaadjes volgens de gewone dagclykfche fpreekwyze, en echter altyd verheven. Dit is den ftyl dien men volgen moet.

Bladz. 63. Reg. 8Maar ben ik min dan zy aan grievend onrecht fchuldig?

Andere fchoonheid, die volledig plaats heeft in de natuur! De fultan vind gedurig reden om zyne beminde te veröntfchuldigen. Dit is in den mensch, wy hebben het reeds gezegd.

Reg. 1. van onder: Dees brief, enz.

Tegel) dezen brief is eene rechtmatige berisping in te brengen. Waarom teekent Nerestan dien brief niet, en onderfchryft zich ,. uw broe,, der"? Van deze handel wyze is geen reden te geven , als dat de dichter die daad van Nerestan noodig had, om zyn ftuk verder te rekken; want zodra Nerestan den fultan bekend ware, alsdan zou alles ten einde zyn. Ondertusfchen is 'er niets onwaarfchynlyks in, en daarom is alles verdragelyk. Behalve dat men, om de fchoonheden die volgen, dit behoort over het hoofd te zien.

Bladz. 65. Reg. 11 :

Zy iterv', door uwe vuist gegriefd met duizend wonden;

Ziedaar den heftigen fultan! Ziedaar waarlyk den mensch!

Bladz. 66. Reg. 6: Die Christen zo beroemd ? wiens deugd ons is gebleken!

Andermaal, de fultan, die reden had Nerestan te vervloeken, zegt dat zyn deugd ,, gebleken" is, en hy fpreekt waarheid. Hy voegt 'er by, ,, dat men elk van die deugd met roem hoorde

„ fpre-

Sluiten