is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Amsteldamsche schoutoneel, bestaande in een versameling van oorspronglyke en vertaalde toneelspellen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L F S P E L. 243

Julia.

Vermits hy my toegefehikt is.

Terville. Uw hart na 'k zien kan heeft zich bepaal. Julia.

(Ter zyde') wat koft het my (teegen Terville) Ja mvn heer.

Terville. Ik wcnfch 'er u geluk mcede. Verfeuil. — Julia.

(Ter zyde.) Hemel! laat ik hem myn ontroering verbergen. (Teegen Terville.) Ik ben hem aan uw zorg verfchuldigd, gy hebt hem my gegeeven , zou myn lot ongelukkig kunnen zyn? (ter zyde, haar hoofd omkeerende) die wreedaard! hy geloofd het. —Te kV 1 l l e.

Wel nu Juffrouw! ik zal zelf een zoo aangenaam feelt trachten tc verhaaften (hy wil heen gaan, en komt weder)

Julia.

(Ter zyde) ik beef — waar ben ik? (teegen Terville) hoe! Wat kan u weerhouden? Terville. Ik ging het ogenblik van uwe verbintenis verhaaften , en dc ongerufthcid van uw voogd vcrdryven. Dit huwelyk. —

Julia, (met een gemaakte vrolykheid.) Ziet gy dat my bekoord. (Met drift enftoutmoedigheid.) Zy is gelukkig , ja duifendmaal gelukkig, die zich zonder vrees aan d^ neiging van haar hart kan overgeeven. Terville! —■ ongelukkige Terville! — ik beloof my alles S 5 goeds