is toegevoegd aan uw favorieten.

De tooneelspel-beschouwer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

Eis zeiven verachtelyk te maaken, door de kunst te boonen, en haare waarheden te befpotten: — uit als in't voorbygaan.

Phenix zegt in 't Eerfte Tooneel, Eerfte Becbyf, tegen Achilles;

U vloeken, om de dood van menig dappren Held, Dien HeBor, moedig door uw afzyn, heeft geveldl De Heer angfmeer, die de rol van gezegden Phenix zo ftroef en onaandocnlyk als nnsfchien mogelyk is, vervulde (*), kon den misflag begaan van te zeggen ,^,mplaatsvan du» Heitor, zekerlyk onervaren genoeg in zyne moederfpraake zynde . om niet te weeten, dat de n alleen, in dit geval, van zo groot gewigt is, dat,daalde Dichter zegt, dat HeCtoi" menig dapperheid peveld hefft ; de Toóneelfpeeler in tegendeel leide, dat Hetlor zelf door menig dapper held, geveld was: — welk een hemelsbreed verfchil!

Dergelyken misflag beging de Heer knolleman, die voor Alcimus fpeelde, in dit vers: In 't eind bezweek hy, dien nooit iemand zag bezwykeni want zyn Ed. gebruikte mede het woordje die voor dien, en veranderde daarmede den

(*) Dat Phenix met aandoening had kunnen fneelen, blykt uit het belang dat hy heeft in't gedrag van Achilles; ten bewyze daarvan onder anderen deze woorden:

_____ \ Werp my voor uw voeten neer:

Laat u myn fmeeken,laat myn zuchten u bevveegen, Verjaag den Vyand, geef uw Vaderland den zegen, Dien 't oceft verlooren,die gehecht is aan uw kling, En dien't weleer zo vaak van uwen arm ontving.

Bladz.ïo.