Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

fchoonelyk, vermits 'er veele werken voor handen zyn, waarin de leerzaame en niet verwaaii*

weezen; daar wy ondei tusfchen ons mogen beroemen te heven in eene eeuw , waarin de Kunften en Weetenfchappen bloeijen; eene eeuw, welke voornaams mahnen oplevert: 0722e eeuw is wèL kieseh , want om dat zy kieseh is . wordt zy bedilziek genoemd , door dat foort van kunstoefenaars, wier werken den toets niet kunnen doorjtaan : meermaalen worden de druiven die men niet kan beklimmen, zuur genoemd: Dichters als de Hetr pypers vorderen dat men hen hun vermaak, gelyk zy 't noemen, gunne; dat men hen ongejloord laate voordvaaren in het bederven van Kunst en Smaak , eten als ware de kunst een fpeelpopje, waarmede ieder naar zyn welgevallen mogt Qmfpringen; maar befchouwt een rechtaartig Kunstminnaar haar uit dat oogpunt ? neen zeker: — by dien is zy eene edele frhoonheid, welke beveiligd moet worden voor de baldaadige handen van ruwe gasten: — onze eeuw is waariyk kiejch, vruchtbaar in groote mannen . maar , laas! niet minder vruchtbaar in broddelaars , wanwyze fnappers, die zig verbeelden groot re zyn. om dat zy het middel gevonden hebben , waardoor zy het gemeene volk kunnen behaagen •' en indien me» hen, naar de kieschheid onzer eeuwe, hunne gebreken aantoont ,dan is men bedAziek

Veelen onzer tegenwoordige Dichters , Tooneeldichters . Jlaan gelyk met de vlieg, welke, naar dg fabel van den grooten hsopus op een wagen zat , ,, van die in wedloop reeden, waardoor veel Jlof, zo „ door de paarden als door de wielen van den wagen

Sluiten