Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33 HONDIUS. (JODOCUS)

Hondius , (jodocus) een beroemd Aardrijkskundige, wierdt gebooren in den Jaare 1563, in Vlaanderen, in een klein Vlek, Vóckene genaamd. Twee jaaren oud zijnde, vertrok bij, met ziine Ouderen, na Gend. Door een natuurlijken aandrang genoopt, en zonder eenig onderwijs van Leermeesteren, begon bij, op zijn achtfte jaar, zich op de Tekenkunde, als mede öp het fnijden in koper en ijvoir toe te leggen. Spoedig maakte hij zo verbaazende vorderingen, dat zijn naam en Kunstgewrogten , door 't gantfche Land, vermaard wierden; zij kwamen, onder andere, ter ooren des Hertogs van parma, terwijl deeze de Stad Antwerpen belegerd Weidt, Gedreeven door nieuwsgierigheid, om den jongen Kunftenaar te zien, ontboodt hem de Prins bij zich, ontving hem met groote minzaamheid, en gaf hem last tot het vervaardigen van etlijke Standbeelden, Voldaan over den uitflag, hieldt de Hertog bij hondius aan, om, ter volmaakinge der kunst, zich na Rome te begeeven. Doch hier toe geenen lust, en tevens geen moeds genoeg hebbende, om den voorilag van de hand te wijzen, verliet hij, heimelijk, het Hertogelijk verbfijf. Wijders wordt van hem getuigd, dat hij eene verwonderlijk fraaie hand fchreef, en, door eigen oefening, het lettergieten hadt geleerd,

Pe Vader, uit alle deeze voorboden, zich van zijnen Zoonc iet groots voorfpellende, deedt hem onderwijzen inde Gnekfche en Latijnfche Taaien; evenredig aan zijne overige waren ook hier zijne fpoedige vorderingen. Op het twintigfte jaar zijns ouderdom* vertrok hij na Engeland, daar hij, voor eene poos, zijn verblijf nam in de Hoofdflad, De beoefening der Aardrijkskunde , en.van 't geen daar mede vermaagfchapt is, was hier zijne hoofdbezigheid. Onder andere vervaardigde hij aldaar Aard•globen van ongemeene grootte. Zijn verblijf in Enge/and moede zijnde, begaf hij zich na Holland, en nam zijne vaste woonplaats te Amflerdam, Zijne uitmuntende Landkaarten waren hier de vrugten zijner kunde en bezigheid. Jammer is 't, dat hij zijn leeven niet verder bragt dan tot den ouderdom van 48 jaaren; bij ftierf op den 10 Februari) des Jaars 1611. De Werken, door hem in 't licht gegeeven of opgefteld, waren: Theatrum Wis faibendi\ Oibis terrarum Dejcriptio Geographtca; Ger-. fcar4i Mercatotïs Atlas \ Italia hodiernte Defcriplio,

Zje WITTE, Mentor ^ Pliilof.

Hpn--

Sluiten