Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 17° )

onze, doorhem reeds genoeg bewerkte vernedering, door bijkoomende violentiën te willen volmaaken.

Eene mindere graad van enthufiasme derhalven van den kant van Adolus omtrent den Stadhouder, en eene niet mindere graad van fchroomagtigheid van uwen kant omtrent desfelvs naaryver- en, waarlijk! de

zaak zal wederzijds wel gevonden zijn; niet

in de zaak, als zaak, maar in derzelver uitvoering, verfchilt gij beiden, en hoe ligt is hierin eene vercéniging te treffen , zo men maar beidezijds wel genegen is op te offeren, 't geen of den eenen of den anderen hardnekkig in deeze zijne bijbegrippen maakt; uwe begrippen over het waare, en over het belanglooze, zijn toch één !

In nog twe gevallen, die het effentiëele der zaake in verfchil raaken, heb ik het zelvde, als boven, op te merken.

Heeft 'er bij Adolus, volgends uwe miffive, eene vrij effentiëele omiffie plaats, hier in beflaande, dat hij verzuimd heeft behoorlijk onderfcheid te maaken tusfchen de onvervreemdbaare rechten van des

volks e1cen gezag, en zijne vrijheid in het

zelfbestier , en tuffchen de macht des Voiks om

de uitvoering van die onvervreemdbaare rechten aan ééN of meerder leden van de maatschappij toe tf. vertrouwen ; het zij mij dan

ook gegund, u vriendelijk te herinneren, dat 'er bij u geene minder effentiëele omiffie plaats heeft, in zo verre gij verzuimd hebt, bepaaldelijk te zeggen, hoe deeze diftinclie hier met moogelijkheid te pas

Sluiten