Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2*

•»rb rmlas ibis •? '*$!• no , mm " rrub trro Het gebroken glas.

Een kind brak'uit onvoorzichtigheid eens 'een fraai groot glas, dat men behalven zyne fraaiheid ook nog'daarom in waarde hield, dêwyl. het een crfit.uk was.

Het kind was zeer bedroefd over dit ongeval. Het verdriet 't geen het daardoor zyn lieve Ouders zou aandoen , trof veel meer zyn hart, dan de vrees voor dc ftraf.

Wat zal ik doen, dus fprak het by zich zei ven, om myn fout weêr goed te maaken? — Hier kwam de Vader in de kamer, die reeds alles wist. Hy wieid aanftonds het berouw van het kind gewaar, en in plaats van het te beftraffen, omhelsde hy hetzelve, zeggende: Stel u gerust myn kind, wegens, het gebroken glas. Het was onvoorzichtig van ü, dat is waar; maar ik zal een ander koopen.

Het kind zweeg een poos ; maar toe riep het met traanen in de oogen, ontroerd uit: O welk een vaderlyke goedheid! In pTddts van te Jlraffen, verfchoont gy my, zelfs nog êer ik 'er «m verzogt h'éb'!"Deeze uwe goedheid", Vader lief, zal my dubbeld opmerkzaam maaken, om

voor

Sluiten