Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<S

ZOÉ,

zich zo diep in dat lange huis, dat ik hem lift het gezicht verloor.. .

zoé.

Niets voor my !... Hoe grieft my deeze ver* getenheid! Ach! zou myn broeder my met verachting befehouwen? dit zou de laatfte flag van 't ongeluk zyn!

CLARINE*

Het geen zyn mond niet kon uitdrukken, zult ge ongetwyfeld in den brief leezen ... Heb geduld , en gy zult 'er voorzeker blyken zyner tederheid in vinden.

zoé.

Ach! wat zou 'er van my worden, indien hy my niet meer beminde. Moest ik dan, op ecnen dag, alles verliezen! (Tegen André.) Ga wat rusten, myn goede André! en zyt verzekerd dat uw moeite u rykeljk beloond zal worden.

a n ü r é , vro'.yk.

Hoe vermoeid ik ben, ben ik nochthans gereed om weêr te vertrekken als 't noodig is; 'k ben tot uw' dienst, mejuffrouw! verftaat gy 't? en dat zonder eigenbelang... Vraag maar aan de juffrouw, hoe ik belta... Zie, kyk, wanneer iemant my gevalt , en de luiden fchoon en aandoenelyk zyn, zo ais gy, mejuffrouw! eerlyk en beleefd, zo als die heer, is 't niet noodig mymyn' plicht te zeggen: ik zou voor hen naar Rome op een draftje loopeu... Ik ga, onder uw welneemen, beneden een uiltje knappen; doch indien gy my in 't minfte noodig hebt, moet gy maarroepen : Wakker , Andrö , wakker 1 en AncU'é zal op de been zyn tot uw orders.

ZE.

Sluiten