is toegevoegd aan uw favorieten.

Clementine en Desormes; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O O N E E L S P E L. Gi • V YF DE B E D R Y F.

EERSTE TOONEEL.

JULIE , LOUIS.

LOUIS; gaande naar Julie, die uit de kamer van Clementine komt.

Wel nu, Julie... onze juffrouw...

JULIE.

Men moet voor haar leven noch niet vreezen. LOUIS.

Welk een flag zou het voor ons allen zyn, zo wy haar verloren!

JULIE.

t J

Zy is weder by haar kennis gekomen, en zy fchyut geruster; het is als of deze laatfte ftoot haar het ver(tand heeft weder gegeven , doch zy weigert alle hulp. Zy weent, noemt Desormes , en eensklaps droogen hare tranen op; zy (lort in eene diepe meimering , waaruit zy niet herkomt, dan om den naam haars minnaars weder te noemen.

LOUIS, met drift.

De heer De Franval is onzen heer gevolgd; hy was in de grootflp verwarring... Uit eerbied voor hem, verwyderden wy ons; hy deed ons'naderen, cu. (prak: „ Myne vrinden, 't is myn zoon... hy is „ onfchuldig... ontziet hem... hebt medelyden met '„ hem... hebt medelyden met my.,." Hy ging uit: