Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20 )

Het wonder daar men zich op velt,

Den grondzuil van 't gemeenebeft, Is Jezus Godes zoon. Hetryk deraardfche kroonen

Smelt voor Hem ; — zyn geduchte macht,

Heerfchtvan geflachte tot geflacbt (rf) Des zal Hy hier met pracht, zyn Heerlykheid vertoonen.

(tf) Pf. LXXII. vs. 8. Pf. XCVII. vs. j.

Hier

Hy nam zyn drie Difcip'len meê,

Die eerft den Eüangelie vreê , Naa Hem verkondigden, met luifter-volle trekken;

Zy gaan met Hem in minzaamheid ,

Wyl Hy zyn groote Heerlykheid , Door s'Vaders wys benier, aan hun wil gaan ontdekken.

Hier ziet men 't voorwerp van Gods kracht, Die 't al uit niet heeft voordsebracht;

Hier zie ik Gades zoon , op Thabors berg verfchynen; Hier zie ik mynen Vreede-vorft, Die 't Heei-al op zyn fehoud'ren torfcht,

Voor wien den lofzang ryft, der blyde Serafynen.

Geen wonder dan dat God, myn Heer,

Naa Mozes beeld en fchaduwsleer, Uit waare menfchen-min, in heerlykheid moeft pryken

Hier word die waare Heemeltolk,

Verheerlykt door Gods dierbaar Volk Hier moetdefchaduwdienll, voor't echte lighaam Wyken.

Sluiten