Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOSSIUS, (GERHARDUS JOHANNES) enz. 2f

beid verborgen legt, bekleedde vossius zijnen post te Anfterdam, tot in den jaare 1650, wanneer hij, der dagéi) zat, en afgelloofd van aanhoudenden letterarbeid, zijne dagen eindigde, in den ouderdom van drieënzeventig jaaren. Eene lijst van 's Mans Werken kan men bij halma vinden. Zij zijn gezamentlijk, in zes vrij zwaare Boekdeelen in folio, te Amjlerdam gedrukt. Vossius was gehuwd met elizabeth jukius , Do°ter van den vermaarden Leidfchen Hoogleeraar FHANciscus junius. Bij dezelve hadt hij verfcheiden kinderen verwekt; van de möesten derzelven zullen wij afzonderlijk verflag doen. Hier tekenen wij aan, dat zijn oudfte Zoon, johannes gena:md, die in Engeland ftudeerde, om zijn flegt gedrag eene reize na de Oost-Indien ondernam, en aldaar overleedt; dat zijne Dogter cornelia, die zes onderfcbeidene taaien verftondt, in het Ys ongelukkig omkwam; dat eene tweede Dogter, johanna genaamd, gelijk ook een zijner vijf Zoonen, met naame geshardus, door een vroegtiidigen dood veerden weggerukt. Van zeven volwasfen kinderen , was isaacus de eenige, die hem overleefde. Hoewel hem deeze fhgen gevoelig troffen , verdroeg vossius nogïüasis dezelve met godvrugiige glaatenheid.

Vossius, (dionysius) zoon van den bovengemelden gerhardus johanjnes , een wonder van Geleerdheid, en die, ware hem een langer leeven gegund, zijr.en Vader, zo niet overtroffen , immers evenaard zoude hebben. Op den twaalfden Maart des Jaars 1612 wierdt hij te Dordrecht gebooren. Bebalven zijnen Vader, was dani^l hkinsius zijn eerlle leermeester in de taaien en Romeicfche Gefchiedenisfen. Reeds zo vroeg als in den ouderdom van tien jaaren was hij in het Grieksch zeer bedreeven, en hadt de meeste Schrijvers in die taaie geleezen, of uittrekzels daar van ver vaardigd. Van hier dat hij op dien ouderdom na het Hoogefchool te Leiden Wierdt gezonden, om 'er zich, in die fpraake, onder jchaNjmes meursius , verder te ©effenen. Ten aanzien van de Hebreeuw-feite, Syrifche en Chaldeeuwfche taaie, bediende bij 3ich van het onderwijs van constantinus l'empereür en thomas erjpenius, en vsn het Arabisch, van de onderrigtin-

gen

Sluiten