Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VREESWYK. (tiet Dorp) _ 3j.

befluit, door den Sekretaris van hun Edel Mogende, bezegeld, en leggende in een zilveren vergulde doos, aan' Heeren Burgemeesters ter hand gefield. Diensvolgens' ftelt de Stad in de Heerlijkheid eenen Drcsfaard en Kastelein aan ; die! ilégts voor een bepaalden tijd dien post bekleed, en aan dé Stad eene jaarlijkfche Recognitie of Erkentenis moet bstaalen. Hij is gemeenlijk een Lid van de Vroédïchap der Stad, hoewel hij , volgens bellUit van den Jaare 1704, geduurende zijne bediening, geene zitting in de Vroedlchap mag hebben. De uitgebreidheid der Heerlijkheid vinden wij op achthonderd èn tvveeé'ozevèntig Moigens begroot, én het getal der Huizen op ruim honderdtwiiuig.

VrtEEswvtt , (Het Dorp) insgelijks de Vaart' genaamd, naar een Kanaal of de wijde en diepe Vaart, uit de Lek tot aan de Stad Utrecht gegraaven , die ook den naam van Vdartjchen Rijn draagt. De naam van Vreeswijk was reeds vroeger bekend. liet Dorp legt tegen den Lekdijk, recht tegenover de Stad Vianen, op' eenen afdand, in eene rechte lijn gemeeten, van niet meer dan ruim tweehonderd Roeden. Vreeswijk is een tamelijk fraai Dorp, belkaiide geheel uit Iteenen Huizen, zomraige van welke, zo door bimna hoogte ais anderzins , merkelijk aanzien hebben. De Hervormde' Kerk, in den Jatre 1681 geftigt, \s een Kruisgebouw, pronkende met een feherpen fpits. Van ouds plagt hier een tterk Slot of Kafteel te léggen, Gildenburg genaamd, om dat het op kosten van. de Gilden der Stad Utiecht was gebouwd. Het diende meermalen iai eenen twistappel, geduurende de binnenlandlche verdeeldheden. Van hitr, misfchien, of naa dat de aanleiding der eerlïe ftijunge verdweenen was, dat men het '.allengskens' heeft laafen vervallen. Tegenwoordig zijn 'er geene zigtbaare overblijfzels van voorhanden. Te Vieeswij/è leggen drie vrij zwasre Sluizen in den Lekdijk; Zij dienen ter doorfchuttinge der Vaartuigen , welke na of ait de Lek voorbij de Srad Utrecht vaaren. Dit geefc aan de Plaatze êen merkelijk vertier, aangezien het overgroot getal van binnenlandlche Schepen, welke, langs deezen weg, de Lek en den Rhijn bevaaren. Daarenboven heeft man hier C a eea

Sluiten