is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok. Dertigste deel. V-W.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UTRECHT» (De Stad) Iff

getroffen wierdt. In 't volgende jaar, wierden Utrecht eri Amersfoort insgelijks zamen bevredigd. In 't Jaar 1463^ fiooteii de twee Steden zelfs een onderling Verbond , waar bij zij beloofden elkanders voorregten tegen de indragten def Bisfchoppen te zullen befcbermen. Met Muiden en Weésp, wierdt, ten zelfden tijde, een Verdrag geflooten van'gelijken inhoud als 't geene te vooren met Harderwijk aangegaan wasj Diergelijke Verdragen zijn, zedert, ook met Dordrecht geflooteni In 't Jaar 1464 , waren de leevensmiddelen te Utrecht zo goed koop, dat een mudde tarwe, een mudde garst, een mudde rogge, een mudde haver, een kan wijns, een kapoen en een gans, in één koop, voor een oud fchild, welk thans niet boven de vijftien ftuivers waardig was , verkogt wierden. De Hertog van Gelder , in 't volgende jaar 4 te Utrecht gekomen zijnde j wierdt door de Stad ter maaltijd onthaald. De onkosten van fpijs en wijn beliepen zevenentwintig Rijnfche Guldens en veertien ftuivers , uitmaakende bonderdacluëntwintig ftads ponden en tien ftuivers. In 't zelfde jaar, heeft de Stad wederom veel door den brand geleeden. In 't Jaar 1467, wierden negen Perfoonen, die zich tegen den Bisfehop gekant en zamenrotting gemaakt hadden j ter Stad uit gezet. De pest beroofde, in 't zelfde jaar en in 't Jaar 1468 , veele menfehen te Utrecht van 't leeven,Den Gelderfchen, zich*' eenige jaaren laater, verzettende tegen Hertog kakel \fjiN bourgondie, die regt oordeelde tö hebben op het Hertogdom Gelder, wierdt, in 't Jaar 1473, verbooden binnen Utrecht te koomen* In 't volgende jaar* heeft de pest wederom te Utrecht gewoed* De dood vari Hertoge karel- die in 't begin des Jaars 1477 voorviel , beroofde Bisfehop david van zijnen voornaamften fteun. Dat burgerij van Utrecht verftoutte zich, derhaiven , te morren over zijne1 Regeering , hem befchuldigende van verkortinggl haarer voorregten. De Raad zelf herftelde* op eigen gezag, eenigen derzelven. De Geestelijkheid en de Ridderfchap waren niet minder misnoegd op den Bisfehop. De Overijsfelfchë Steden, Deventer, Kampen en Zml, en de Stad Groningen arbeidden om den twist, tusfchen de drie Staaten en derf Bisfehop, bij te leggen: 't welk eindelijk gelukte» Men klaag-

XXX. DEEfa. M 4f