Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAGENAAR. (JAN) 23?

In 1749 kwamen de twee eerfte Deelen zijner hooggefcbstte Vaderlandfche Hiftorie uit, fchoon de Schrijver toen en nog lange daar naa, onbekend, en als een gering vergeeien Burger, woonen bleef. Terwijl hij hier aau bezig was, hadden eenige Jongelingen boven dien het geluk van zijn Onderwijs in den Godsdienst en zijne zeven Lesfen over 't verhauielen der H. Schrift te mogen hooren, in het Weeshuls de Oranje Appel, waar van hij Mede-Regent was. Deeze laatstgenoemde Lesfen heeft hij in 175a uitgegeeven; en dezelve zijn zo zeer bij alle Gezintheden gefmaakt geworden, dat men ze zelfs, op eene der vermaardfte Hoogefchcolen onzes Lands, den Studenten ter beoefening aangepreezen heeft.

De Regeerders der Stad Amjlerdam, nu kennis aan hunner» lofwaardigen Burger en zijne verdienden geltreegen hebbende, fielden hem, (onder toezegging van eene openvallende Stads bediening, die hem en der Stede van nut zoude kannae zijn,} in 1756 aan tot het houden van opzigt over het Schrijven ea üitgew/en der Nederduitjcke Stads Courant. Deezen arbeid heeft hij tot het Jaar 1760 verricht, en toen, op zijn verzoek, ontflag van dien post verkreegen.

In den tijd toen Engeland bij onzen Staat aandrong om 6000 Man hulpbenden, en, fchoon Engelands verzoek door Mevrouwe de Gouvernante wierdt onderlteund, de Regenten van Amjlerdam vooral zich daar tegen verzettederj, fchreef wagenaar eenen Brief van een Koopman te R a,-n een zijner Vrienden te A. R., gedagtekend twintigften Maart ifcó, en vervolgens nog drie zulke Brieven; welker eerfte van die uitwerking was, dat de Republiek in dit geval verklaarde eene

flipte Neutraliteit te zullen houden. Toen de Rooverijen

der Engelfchen naderhand onze Sche-cpvaart geweldiglijk krenkten, fchreef hij ook eenige Stukjes; als Traktaat van Marine tusfchen Groot-Brittannie en de Veieinigae Nederlanden 1765. gr. 8vo. '/ Gedrag der EngeUthcn omirer.t deeza Republiek, in 4to. 175Ó. Memorie omtrent de gemaakte Prijzen enz. ia fol. 1758. (dit was uit het Fransch vertaald;) en de Vrije Vaart en Handel op de fVestindiêa verdedigd, in fol. 1748, als ook een Brief van w. temple van het jaar 1672 uit het Engelsen vertaald en nat een Voorbericht uitgegeeven, in fol.

Sluiten