Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERRENVOORZEGKUNDE. IJ

keurige waarneming den liefhebberen van de kunst wel het meeste gelegen ligt: b. v..dat, herwelke begint aan den horizon aan 't oosten, dac daarvan ook eigenlyk by hen horofcopus of horofcopium [»] genoemd word; benevens het tegenovergelielde in 't westen, en de twee aan den meridiaan, in het onderllc, en ook aan den meridiaan, in het opperiïe gedeelte, van het midden des hemels: omdat men vooronderflelt, dat de hemelfche lichten, daar komende, hunne meeste kracht en vermogens betoonen. Doch ik vreeze, dat ik, dus voortgaande, voor velen vanU, Myne Heeren! zoude onverftaanbaar en vervelend worden ; en misfchien fchyne ik zelfs nu reeds aan fommigén, zoo al niet volkomen brabbeltaal, ten minne woorden zonder veel beteekenis, te fchryven. En indedaad, M. H. tot uwen troost over deze onkunde, is ook daaraan weinig verbeurd, 't gene ik vertrouwe, dat het overige van deze Verhandeling U zelve zal doen begrypen: immers indien Gy, opgenoegfame gronden, overtuigd word, dat veel moeite en arbeid daaraan befteedt, voor

hec

Het fforofcópium is eigenlyk in deze wetenfehap het putte* v« de ecliptica , dat in het oogenblik van een' geboorteftip in dea torizon ftaat. Men zie de la lande Sttrrmkandt : Boek IV. $ IOS5- bl. 504. der Ncderduitfche uitgayc

Sluiten