Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( f )

nige adjtjt entte kan worden verleend, als bevonden zal worden te behooren, 't welk alles gezien kan worden, uit decopie, hier nevene U Ed. Mog. meede voorgelegd, Sub. B.

De ondergeteekende erkennen, Edel Mog. H. Heeren, wel zeer, (om nu van geen andere nog billyk verëischte fchikking tot een evenrcdiger dragen van 'tbezwaar der onkosten, wegens het gemeen belang der veiligheid, te fpreken) de benoodigdheid van een nader vast en gereegeld Plan, 't welke, zonder het vrye der volks wapening eenigzins te drukken , een meer bepaalde en algemeen eenparige order, terfpoedige krachtdadige en waarlyk de veiligheid genoegzaam verzeekerende werking, in alle onverhoopte gevallen van nood, oproer, en geweld, aan de gewapende Qenootfchappen voorfchryvende, zo ter zekerer richtfnoer en gereeder verantwoording der Officieren, ftrekken kan; als ter volftrekter affnyding van zulke ydele en lasterende voorwendfels, gelyk in het onlangs copieel U Ed. Mog voorgelegde, toen en mooglyk nog,omlopende , in de wandeling, zogenaamde OranjeRequest der zich noemende Stemgerechtigden van Fivelingo, en in het opgemelde, den zeiven Geest ten deele ademende, by den Hove ingeleeverde Request der zogenaamde voornaamfte Ingezetenen van Oldenzyl en 't Oolternieland, gevonden worden: ja mede ter billyke voorkoming van alle, fchoon nog op geen voorbeeld gegronde, vrees, voor anders ligt rnogelyke misbruiken of ongeregeldheden, in het toekomende.

En indien het Hooge juttitie Hof had kunnen goedvinden, door pryswaardige voorzorg voor de goede orden, en de kragtdaadigfte beteugeling van het geltadig morrend oproer en uitfpattend famer»A 3 rot-

Sluiten