Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

zelve gronden berurtte van natuurlyk aan ons en onze Mede- Ingezetenen, tegen allen aanval in dringend gevaar of nood, verplichte befcherming, die, volgens het reeds betoogde, door de Unie bekrachtigd, en door de Souveraine Publicatie van U Ed. Mog. nader en byzonder aanbevolen is, zo blykt hieruit weer ten vollen het aiszins wettige van dit gedrag; zonder dat het behoeve irj aanmerking te komen , in hoe verre men een Predikant als een publiek of partikulier perfoon hebbe te be fchouwen.

Is dit hun doen nu wettig geweeft, Edel Mog. H. Heeren, dan is er ook geen wethandhaavend Richcerlyk Gezag door verfmaad,- en dan kan ook de kiagte hier over niet als billyk en gegrond worden befchouwd, die by den Frovintiaalen Gerichts- Hove is ingeleverd, onder het voorwendfel van dus veroorzaakte onrlteitenis, welke men als de beweegreden wil aangezien hebben, waardoor men aangezet was geworden de Alarmklok te luiden, en welk luiden voords, volgens de betuiging z:ifs der Requeftranten, alles in de Dorpen in verwarring ge-' bragt had. Immers, indien by het doortrekken van den gewapenden DrolTaarc en Dienaaren van den Hove, wettig door hetzelve tot eenigert nachttocht uitgezonden, de klok door fommigen aangetrokken, en daar door verwarring onder de Ingezetenen veroorzaakt wierd, zoude men dan ook nog, als 't ware wegens aangebragte öntltejre1nis, tegen zulk een ontydige en oproerverwekkende gewapende doortocht, een liftig ingedoken beklag billyk meenen ingeleverd en als wettig aangemerkt te kunnen' worden ? zou dit niet wy hieraan gelyk en de ongeryrndheid" zelve zyn? En zo al dit dil bedaard en minzaam, jar onder 'c vloeken, fchelden, fmyten, en dreigend roepen te Oldenzyl, om tegen de Patriotten te koppelen, en die Potrotten tot potvleefch te hakken, zo voorbeeldig verdraagzaam en geregeld doortrekken naar de Paftory vaa'c C a Oorter-

Sluiten