Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g4 . WERF. (PIETER ADRIAANSZOON van de)

Leiden den 3 Junij 1628, van zijn Huwelijk of Kinderen vind men niets aangeteekend.

2. Pieter Adriaansz: Vermeer, genaamd van de Werf ^ yan wien breeder in de bijgaande Memorie, hij werd gebooren te Leiden A9. 1529, en ftierf aldaar densjanuarij 1604, was een Zeemtouwer, Leederbereider, en naaderhand ook een Kalander, hij heeft drie Vrouwen gehadt.

Zijne eerde Vrouw, was Eva Laurens, bij welke hij drie Kinderen teelde, als: Dirk en Elijabet, die beiden jong zijn overleeden; en Adriaan, die pp den 24 Febr. 1604. (in zijns Vaaders plaats) tot Veertig in de Raaden der Stadt Leiden verkooren wierd, en was aldaar Scheepen in de Jaaren 1604. 5. 6. 7. 8 & 9; eu Burgermeester in 1610 & 13» zijnde teevens Ontfanger van de gemeene Landts Middelen, en flierf in '1614. naalaatende uit zijn Vrouw Duifje Oliviersdochter geteelde 12 Kinderen, van welke 6 Zoonen ongehuwd zijn overleeden, terwijl van zijne andere Kinderen, te weeten een Zoon en vijf Dochters genoegzaame aanteekenin.gen ontbreeken.

Zijne tweede Vrouw, was Tda van Tol, Hendriksdochter, Dit welke hij geene Kinderen heeft agtergelaaten.

Zijne derde Vrouw, was Maria Duist van Voorhout, Docnier van Frans, meermaals Scheepen en ook Burgermeester der Stadt Delft, van wien in de bijleggende Memorie word gewaagd. Zij werd gebooren den 29'Sepr. 1554, was zwanger van haar eerde Kind geduurende die ftrenge beleegering der Stadt Leiden, en ftierf den 28 Maart 1624, uit welKe Vrouw hij vijf Kinderen heeft verwekt, te weeterj: Frans, Adriaan P,ieter , Geertruid, Barbara en Cara.

3. Klaas Adriaansz; Vermeer , genaamd van de Werf, 'hadt ten Wijve Empje, ^fansdochter, van Koudekerk, bij

welke hij ook Kinderen heeft verwekt, doch alzoo die alle ver volgens naar Hamburg zijn vertrokken, zoo is thans van dezelve hier niets meerder bekend.

4. Barbara A^riaansdocbter Vermeer , genaamd van de Werf, is getrouwd met Cornells Willemszoon van Ducksn-

I. Fratu

Sluiten