Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILLEM de I. (Prins) tjjs

geboodt hun, in gevalle zij dit weigerden, hunne winkels te fluiten, en alle neering en bedrijf te ftsaken. Zij vertoonden bier tegen , dat zij overboodig en genegen waren, alle fchattingen te betaalen, en zelf waakers in hunne plaats te ftellen. Dan, dit alles mogt niet baaten. Men fcheen hun de Stad te bang te willen maaken. Zij keerden zich dan wederom tot den Prins, die, zich hunne zaak aantrekkende, den Wethouderen van Middelburg wel ernftig en nadruklijk aanfchreaf en belastte, den Doopsgezinden, om 't weigeren van den eed en van 't wapenvoeren, niet meer lastig te vallen, 's Prinsfen brief is te merkwaardig, dan dat wij hem onzen Leezeien niet zouden mededeeleii. Hij luidt aldus;

„ De Prins van Oranje, Grave van Nasfau, Heere „ en Baron van Breda, van Diest, enz.

s, Edele, vroome, eerfaeme, wijfe, discrete, lieve, be„ fondere.

,, Alfoo fekere huisluiden aidaer woonende, wefende foo „ men fegt Doopsgefiadt, ons klaeglijk tot diverfe reilen „ hebben te kennen gegeeven, hoe dat gij luiden hen dage,, üjks fyt molefteerende, en de middelen benemende, van „ in rustte en fliiheid den kost voor hun, en hunne familien „ te winnen, doende denfelven interdictie van hunne winke„ len te openen, onder 't pretext, dat fy luiden fouden wei,, geren den eedt te doen in fulker forme als andere borge„ ren; waarop wij wel rijpelijk gelet hebben, en aengeüen „ de voorfchrevene luiden prefenteeren alle lasten in de re„ delijkheid te dragen, nevens andere borgeren; ook in 't „ feit van wapenen, dat hun meest moveert, te doen fuiken ,, devoir tot hunnen kosten, als gij luiden, ofte die geenen,

die des last fouden mogen hebben, fullen bevinden in alle ,, redelijkheit en billijkheit te behooren: foo dunkt ons dat ,, gij iuiden feer groot ongelijk hebt, defelve niet te laaten „ in vrede en ftitheit leeven, naer 't gemoedt hunner con? „ fcientie, volgens d'Acte, die wij hunluiden met advijs van

den Gouverneur en Rad.n eertijds verkent hebben, waer P4 .„af

Sluiten