Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S8 EERSTE LEERREDE

door eene meerder' achrbaare vergadering (W) van verftandige en ieverige voorftanders der Kerke, en door onderfcheiden vrienden, en voorftanders van den Godsdienst, geduurig al ernftiger, uitgebreider en naauwkeuriger voorgefteld en aangeraaden wordt; — en hetgeen de nood des tijds, en het belang der zaake en het voorbeeld van fommigen (V) fteeds meer aanraad ; wij moeten ernftig, edelmoedig, onbekrompen, zorgen, voor de daarftelling derpenningen, welke wij na twee jaaren van elders, niet meer ontvangen zullen ; wij moeren, tot dateinde gehoor geeven aan de voorftelli ngen zuiker comniisliën, als onderons zijn aangefteld; — dezelve met geen noodelooze berispingen, vermoeijen, maar integendeel met verrtandige raadgcevingen en ieverige gebeden onderfteunen en vooral verblijden door een gulle intekening, van hetgeen wij, in de week, maand, of jaar willen

bij-

O') Men denke aan de Utrcchtfche bij eenkomst — b?t Ziiidhollandsch Synode, en aan deszelfs Gecommitteerde aan D. van Lis, Leerrede &c. aan

het, Iets over de betaling der Predikanten &c. — Bijzonder J. Hinlópen Pred. te Utrecht vervolg van Overdenkingen , No. 3. Bladz. 207 Scqq.

De Overdenkingen dezes wijzen en grijzen mans moeste alom geleezen worden.

(e~) Onder ander de Gemeente van Helvoetfluis, zie de Boekzaal van January. — Ook meldt men dat.de gemeente van Poorrugaal in den Lande van over Maas zeer voorbeeldig is,

Sluiten