Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a LEERREDE

de Christenen ook de belofte ontvangen van eene zaliiw rust welke zy vervuld zouden zien/wanneer zy in hg geloof volhardden, dog welke men, door ongeloof, ook verzondigen en verliezen kon. vs. 2, 3a & * K Stonden de ongelovige Joden, in het denkbeeld , dat de Dichter Pf. XÖV. alleen gefproken had, of van Gods rust op den zevenden dag der fchepping, öf wel byzoTder van Kanaans rust, en dat men door de onderhouding van Mofes wetten, vooral van den Sabbath, eene Ö

lykhejd? De Apostel leerde de Christenen, dat, in het

fvenr°dem Ahhned ran,ee"e toekom^e rust' gefprooken werd. Althans Gods rust van het werk der fcheppiJ was 'er met in bedoeld, want die was reeds lang voo? eeden, en de Dichter beoogde kennelyk eene rust, we ke nog toekomende was. vs. 3b„7. Ook had hy het oo2 met gehad op Kanaans rust, in welke Jofua de Israëliërs had ingeleid, want indien Mofes opvolger het volk in die rust- had gebracht, van welke Pf. XCV. gefprooken wordt, dan had de gewyde Zanger, meer dan vier honderd en yyftig jaren na die gebeurtenis, niet van eenen anderen dag kunnen fpreeken, welken hy met het woord Heden bedoelde, en welken hy voorftelde, als de Selchikte tyd, om in die rust integaan. vs. 8. Waaruit derhalven volgde, dat de Christenen de belofte hadden van eene vee betere, van eene volmaakte rust, in de huishouding der eeuwigheid, in welke geen moeilyken vb 9 iogee" V " en rouw meer Seke™ wordt.

Was dit dan zoo? dan was het ongetwyfeld een ftuk van veel aangelegenheid voor eiken Christen, om, in die toekomende rust te mogen ingaan. Te recht vermaande de Apostel hun daar toe, en drong 'er fterk op aan, met een vertoog van het onvermydelyk gevaar, waaraan men zich blootltelde, wanneer men ongelovig was, en dit groote goed verfmaadde en verwaarloosde, vs. 11-13.

Deeze ftof behelst derhalven in zich eene alleropmerkensvyaardige en heilzame vermaning, om zich tvdi». fpoedig en zorgvuldig te bemoejen, om de rust, weïkl in het Euangelie beloofd is, deelachtig te worden: aangedrongen met een voorftel van het zeker fchromelyk ge™!'™?t weIk eene ongelovige weigering, en een onverlchilhg verzuim hier van ten gevolge heeft. Hier aan

de

Sluiten