Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over HEBREEN IV. vs. 11-13. 33

ware gemoedigdheid, uwen weg doen bewandelen. Al is uw pad op aarde dan zomts oneffen en fteil, de geloofsberusting op God, op Jefus Christus en zyn woord , kan het gemoed ftevigen, u getrouw doen zyn aan licht en plicht, en u, ook in dagen van onrust, moeite en verdriet, met opgerechten hoofde doen wandelen.

Wacht u zorgvuldig voor traag te worden in het benaarftigen , of voor ftil te ftaan, want dat is achter uit gaan, en zeer nadeelig voor uwe belangen. Houd een oog op het bedorven deel, dat nog in u overig is. Waakt zoo veel te nauwkeuriger, als de tyden, in welke gy leeft meerder aanleiding opleveren, om aan de groote zaak, daar wy van fpreeken, met den rechten ernst niet te arbeiden. Stryd tegen alles, wat uwe rust verftooren, en uwe uitzichten in de eeuwigheid verdonkeren kan. Het ongeloof fteekt, in onze dagen, merkelyk het hoofd op, en betwist het Christendom de gronden der zalige verwachting, welke het Euangelie gelegt heeft; dit, gepaard met de donkere uitzichten onzer tydcn kan het hart van den Christen flingeren en twyffelingen baren. Zyt dan op uwe hoede. Vertrouwd echter niet op u zeiven, noch op uwe voorneemens, of beloften; de beste derzelve lopen te niete, zoo ras de bewaarende genade hare hand een ogenblik los laat. Zucht tot Jefus, om zyne hulp; roept zyn Geest in, zyt veel werkzaam met zyn woord, waar in gy de ftof en gronden van uw geloof ontmoet, en hebt acht op malkanderen, tot opfcherping des geloofs en der liefde; vermaand malkanderen alle dage, zoo lang het heden genaamd wordt.

Herinnerd u gedurig dat uw tyd kort kan zyn, en dat gy namaals majen zult naar mate gy nu zaaid. Laat dit uwe waakzaamheid opwekken en alle uwe betrachtingen bezielen, om door geloof en hoop meer te leven, en de gronden uwer hoop op Christus en den hemel u gedurig te verlevendigen: om voords uw werk af te doen , en in ftaat te zyn, om aan het einde te zeggen: Vader, ik heb voleindigd het werk, dat gy my gegeven hebt, en met een gemoedigd hart de eeuwigheid in te treden., Amen.

C 'LEER-

Sluiten