is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 .LEERREDE

Die hoop is voorgefteld, gegeven, bekend gemaakt en verzekerd in het Euangelie , als een voorwerp, waar omtrent het geloof werkzaam is door aanneemen, toeeigenen en berusten, als een onwankelbaar fteunzel van het hart; als de zegepraal des geloofs, en de grootfte bemoediging te midden der onheilen van dit onrustig leven , verzekerende den Christen , dat zyn deel volmaakte zaligheid zal zyn, in de huishouding der eeuwigheid. Ja zy is voorgefteld, als gegrond in de verzoening, in de gerechtigheid, in de onuitfprekelyk algenoegzame en alles verantwoordende verdienden van den eeuwig gezegenden Verlosfer.

De Apostel nu en de Christenen hadden den toevlucht genomen om die voorgeftelde hoop vast te houden.

Om de mening van Paulus, in deze uitdrukkingen, te beter te vatten, moeten wy het oog eerst vestigen op de aanmerking, welke- hy vs. 19, en 20» over deeze hoop maakt, en met welke hy dezelve in een byzonder licht voorfteld: welke wy hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is, en ingaat enz.

Elk weet wat een anker zy , en dat het voor hun, die ter zee varen, een toevlucht en fteunzel is, waar op zy, in het midden derftormen, vertrouwen, dewyl het, als een fterke en hechte houwvast, het fchip onder het fungeren door de baren, ftevigd, zoo dat het niet op ftrand en klippen gedreven en verflonden worde. Hier van daan tekend het dat alles, bet welk diend tot eenen grondflag,. waar op iets fteund en vast ftaat; en van daar is de zegswys van anker der hoop een zinbeeld geworden van dat geen, waar door iemand in tegenfpoeden, tegen allen vloed der Tampen, en onder alle duifternisfen vertroost, gefterkt en bevestigd wordt, zoo dat hy, door de woede der ellenden de hoop niet opgeeft, noch verflonden wordt door zorg en kommer.

Wy vinden dus hier eene nadrukkelyke en voortreffelyke aftekening van den aart der hoop van de Christenen , door welke zy zeker gefield worden tegen het gevaar van fchipbreuk aan hun geloof en eeuwig geluk, waar voor anders, in deeze waereld zee , dikwerf zeer veel vreeze zyn zou.

Dan, om dit nader te bevatten moeten wy letten op de omfchryving van anker der ziele. Doorgaands verklaard men die zegs manier van het anker der hoop, zoo

als