Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLUCHTIG B LYSP E L.

FLIP.

Jv doet wys , en als 't hoort. En om je te toonen hoe wei, ig wy jou vreezen, Zeg ik je, dat myn Heer van daag met Lysje ae Lrmgom zei weezen.

S Y M E N.,

Maer in ien recht Hyl.k , Flip is Lysje zeper de Brtlill

F MP.

Ta toch, alles is gereed.en ik ga zó ftrak om defpeellui uk. J sïMtN.

Ei zeper- laet jeBaes zo zot, iet zyn van heur te trouwenZe is op myn verlieft. Dat zou hum rouwen.

FLJP.

Hoe! Lysje?

Ta van de kakftoeï of, ja eer ze nog zelf kost gien. Maer Lr komt ze, i.zert^uitheure.gen^^

Ik wou 't waarachtig wel; dan kreeg men Heer datby verdient het.

ELFDE T O O N E E L.

LYSJE, SYMEN, FLIP. LYSJE.

'Dag, Symen.

SYMEN.

Zie iens hoe lief dat ze me daer gen dag verli?iuhet.

FLIP.

'tWas heel minzaam,

LYSJE.

je dienares, Sinjeur Flip. FLIP.

Jufvrouw Lysje, Serv'ueur. LYSJE.

Hoekyk je zo bedroeft Symen, gï

Sluiten