Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

35

IPHI OENIA

Wat 's de oorzaak, dat my zyn gezigt ontroering baard ?

ORESTES.

'k Weetniet, Mevrouw, my ziende aan deeze uitheemrche Of uw bezoek my komt verheugen, of ontrusten, (kusten , Laat my, doorluchte Vrouw, uit uwen mond verfïaan 't Lot eens rampzalige, en wat hy hier heeft misdaan.

IPHIGENIA.

Zyt moedig, ongekreukt, gehard in tegenfpoeden : Een laffe vrees bevange onedele gemoeden". Gy zyt in Tauris, 't ryk van Thoas,. groot van magt: Geen Griek, hoe edel, hoe doorluchtig van gedacht, Ontkomt zyne woede, als hy vervalt aan deeze flranden. Ik ben gefchikt om u te moorden met myn handen: Het offer is gereed; het noodlot eischt uw bloed: Voor 't aldaar van Diaan', daar gy my volgen moet, Ziet gy, eer de avond vale, het eind van uwe dagen.

ORESTES.

Myn lot is my bekend, des derf ik zonder klaagen. Ik dank de Hemel, die myn hulk, gelold op zee, In 't eind doet landen aan een lang gewenschte ree. ö Dood, gy maakt een eind van myn onzalig woelen! Engy, die my 't beduit van 's nootlots toorn doet voelen , Stoot toe, Mevrouw, floot toe, 'k heb veel te lang geieeft : Tref, tref dit herte, dat zich willig overgeeft. Kom, gaan wy: 'k ben gereed.

IPHIGENIA

Uw moed is my gebleeken Hoe bloeid uw Griekenland, door helden , nooit bezweken' Die 't lot braveeren, en voor geen gevaaren vliên; ' Ja, een gehaate dood kloek onder de oogen zien ! Grootmoed'ge Vremdeling , indien men 't u mag vergen , Wil ons uw naam, en uw geflachte niet verbergen.

ORESTES.

Och! of die naam, dat bloed, Mevrouw, metmynelend Diep was bedolven, en den naneef onbekend!

IPHIGENIA.

Waar zaagt gy 't licht?- zyt gy gebooren te Trczéne, C 2 Te

Sluiten