Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 GUSTAVUS.

Deelachtig, dien hy ziet in 't voorwerp zyner trouw. Denk niet dat hy mistchien my heeft door fchyn bedrogen. Hy dreigt, befchuldigt zich, is zelfs met u bewogen: Hy vloekt den Dwingland, die hem byftaat tot zyn (haf; Ja ftond rog deezen dag van all' zyne eisfchen af. Men ziet hem thans zyn liefde als eene misdaad doemen.

Gustavus. Op zulk een groote ziel kan fchaars een minnaar roemen.

Cazimir. Te meerder vteugd voor u: dit ftelle uw zorg een' paal. Hoe grooter weerparty, hoe fchooner zegepraal.

Gustavus. 'k Moet echter Fredriks liefde en edele inborst eeren. Hoe minder hy begeert, hoe meer hy mogt begeeren. De deugd beweegt welhaast een deugdelyk gemoed. Het waare onbi'.lykheid, indien myn liefdegloed, Zo my de Hemel thans wilde in zyn gramlchap (lachten, Zo groot een offerharde ooit eisfchen dorst of wachten. De dood breekt alles, rukt den fterkften band vanéén. Prins Fredrik is alöm in achting by 't gemeen: Men had zyn' ramp beklaagd: hy zou my doen vergeeten. Misfchien reeds... Maar in 't kort zal ik de waarheid weeten. Een langer onderhoud, myn Vriend, kon ons verraén. Befpie myn' Vyand, gaa, en ftetk nem in zyn' waan.

VIERDE T O O N E E l. Gustavus, alleen.

IVÏvn oog zal thans ia 't hart van Adelheide Ieezen.... Ik beef.., Hoe! ben ik nog Gustavus, als voordeezen? Ben ik die oorlogsheld, daar't Noord'zyn heil van wacht? Die bnggevreesde, die, ciaar hy de hoop veiacht, Een Houten aanflag durf: in 's Konings hofzaal waagen? Een drift van minnenyd maakt my omroerd,. verflaagen... Vanwaar ? .. ik bloos. .. maar ach! afweezende en verliefd,

Kan

Sluiten