Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 % WOERDEN.

verklaarden „ dat aan vredeland en zaliger beide de Stad „ ontzeid zou blijven; en dat de Hervormde Leer voortaan in de Kerke gepredikt zou worden, de Augsburgfche alleen ter plaatfe daar zulks laatftelijk gefehied was, zonder „ dat de eene de andere gezindheid zou mogen lasteren." Evenwel bleef het 'er, dit gantfche jaar, nog ongerust. In Jumj moesten de Staaten de Ingezeetenen van TVoerden wederom ernftelijk doen vermaanen tot gehoorzaamheid aan de Overheid. Ook gebooden zij, dat 'er geene Predikanten zouden beroepen worden, dan die goed getuigenis hadden tot genoegen van de Staaten. Dit niettegenftaande verftoutte zich naderhand de Predikant mattheus rudze zo hevig uit te vaaren tegen de afzweering des Konings van 'Spanje door de Staaten , zo van den predikftoel als in openbaare gefchriften, dat de Staaten hem in '5 Hage ontbooden , en, naa gepaste befiraffingen over zijne wederhoorigheid, hem van zijn Ampt verlieten, en de Stad ontzeiden.

Naa de afzweering van den Koning van Spanje, begonnen, van tijd tot tijd, de Staaten van Holland, over eenige distrikten , in hun Gewest gelegen , zich meer gezags aan te matigen. Dus wierdt, onder andere, de Heerlijkheid Woerden, in den Herfst des Jaars 1585, ten behoeve der Graaflijkheid , verbeurd verklaard. De omftandigheden deezer gebeurtenisfe vinden wij aldus verhaald. Naa den dood van Hertog erik van brunswyk, voorgevallen op den zeventienden November des Jaars 1584 , welke, gelijk wij voorheen hebben aangetekend, van wegen den Koning van Spanje, de Heerlijkheid in pandfchap bezat, hadden de -Staaten het bewind daar over aanvaard. Zijnen natuurljken Zoon , willem van brunswyk , aan wien, en aan wiens Zuster katharina , hij zijne Heerlijke goederen in Holland gemaakt hadt, zedert ook ovcrleeden zijnde, verzogt Hertog julius van brunswyk , dat de Staaten het opzigt over deeze Heerlijkheid , en over die van Liesveld en andere Brunswijkfche goederen hier te Lande , ten behoeve van den regthebbenden , wilden blijven behouden; gelijk zijdeeden. Hertog julius overleedt,

op

Sluiten