is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronglijk verzameld door Jacobus Kok. Drie-en-dertigste deel. W-Y.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

WORKUM.

delingen en p'.onderingen , meer dan eenige Stad van Frietland , en die nog heden menig eenen burger van die Stad aan dat vloekwaardig jaar, met afgrijzen doen te rug denken.

De Stad Workum, gelijk wij boven aanmerkten, ligt aan de Zuiderzee, hoewel zij, door een aanmerkelijk voorftrand , tusfehen de Dijk en het Vaarwater der groote fchepen , van dezelve , eenigermaate , is afgefeheiden. Een naauwc doortogt, het Zool genaamd , hebbende, aan de eene zijde , het voorftrand , en , aan den anderen kant, den Zeedijk , opent de gemeenfehap , voor groote fchepen en kléine vaartuigen , met de gemelde Zuiderzee. Aan het begin diens naauwen vaarwaters ligt een zwaare Sluis , met een dubbelen Valbrug gedekt. De Stad zelve is in de lengte gebouwd , beftaande uit eene dubbele rij Huizen , ftrekkende genoegzaam in eene rechte lijn, van het JNoordoost na het Zuidwest , ter lengte Van bijkans een vierendeel Pur gaans. Alleenlijk ontmoet men in het Noordoost een kleinen dwarsftreek , Zuidoostwaarts ftrekkende, hier ter ftede bij den naam van het Dwars Noord bekend. Straaten of uitbuurten heeft men 'er niet, dan eene enkele , in het Zuiden van de Lange Streek , op de hoogte van de Markt. Een water van geringe breedte doorloopt de geheele Stad , van het een einde tot het ander. Een wijder water , de W'jmers genaamd , ftrekt langs de agterzijde der huizen aan den Zuidkant, dienende tot een doortogt voor groote en kleinere fchepen, door de Sluis na buiten of na binnen vaarende. Voor 't overige is de Stad geheel zonder Wallen of Vestingwerken. Niet verre van de Sluis meent men, evenwel, eenige merkteekens te befpeuren, welke zouden uitwijzen, dat aldaar , 't eenigen tijde, een Schans, of foortgelijke Verfterking, zou gelegen hebben. Misfchien zou men ook hier moeten zoeken eene der twee Poorten , van welke, naar het oordeel van zommige, de Stad eertijds voorzien was.

Genoegzaam in het midden van Workum verwijdert zich de dubbele ftreek Huizen tot een ruim en zeer aanzienlijk plein, rondom met Huizen bezet, en op hetwelk de Jaaren Weekmarkten gehouden worden. Aan het Westeinde van dit Plein ftaat de Groote, Kerk, bij haare eerfte ftigting, ca

ge-