is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronglijk verzameld door Jacobus Kok. Drie-en-dertigste deel. W-Y.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WORMER, enz.

In den beginne der Zestiende Eeuwe wierd Workom met het nabuurig Jisp tot één Schoutampt vereenigd, en, diensvolgens , naa de invoering van de meer gezuiverde Geloofsbegrippen hier te Lande, de Gemeente op beide Dorpen in zo verre in een gefmolten, dat men haar van eenen Leeraar voorzag, die op de beide plaatzen het gewijde dienstwerk moest verrigten. Dit viel voor in den Jaare 1578. Deeze vereeniging duurde tot in den Jaare 1603, wanneer elk der genoemde plaatzen haaren eigen" afzonderlijken Leeraar bekwam. Acht jaaren laater gefchiedde de afzondering ook in het waereldlijke, en verkreeg elk Dorp zijnen eigen rcgtbank.

In gevolge deezer affcheidinge beftaat de Regeering van Wormer uit Schout twee Burgemeesteren , vijf Schepenen cn zeventien Vroedfchappen, alle welken een Sekretaris is toegevoegd , die de onderfchcidene Vergaderingen waarneemt. De Regenten, in den Jaare 1729, van de Graaflijkheid van Holland , de Ambagtsheerlijkheid gekogt hebbende, voor eene lomme van zestienduizend" Guldens, ftellen de gemelde Regenten, als Ambagtshceren , zelve de Regecring, en vervullen de mindere bedieningen.

Zie w. g. lams Handvesten van Kerinemerland; soeteboom, Saanl. Arcadia; val. andreas, Athene België c?,

Wormerveer , het Noordlijkflc der vier Zaanlandfche dorpen , aan de Westzijde van de Zaan gelegen, flegts met eene kleine tusfehenruimte van het Dorp Zaandijk gefchciden. Even als alle de overige Dorpen, is het in de lengte gebouwd, op eene uitgeftrektheid van een klein half uur gaans. De gedaante van Wormerveer verfchilt van die der overige belendende dorpen. Deeze beftaan, voor het meerengedeelte, uit eene dubbele rcij Huizen, te midden van welke, langs een Binnewater, de gemeene weg loopt. Te Wormerveer , daarentegen, ziet men flegts eene enkele reij,

langs