is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronglijk verzameld door Jacobus Kok. Drie-en-dertigste deel. W-Y.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WYNGAARDEN. (Mr. FLORIS OEM van) E25

Advokaat van Holland; een Ampt, naderhand, onder de benaaming van Raadpenfionaris van Holland, zeer vermaard] geworden. Van loo was tevens Raad van den Graave. Da grond des ongenoegens, welk deeze tegen Mr. floris hadt opgevat, was de vrijmoedigheid des Dordrechtfchen Penfionaris.waar mede hij den anderen, openiijk en in 'taangezigt, hadt durven aanzeggen, dat het hem niet vrij ftondt, deeze beide Ampteu tevens te bekleeden, alzo 's Graaven belangen met die der Staaten van Holland niet altoos overeenftemden; en hij, diensvolgens, meermaalen in het geval zich konde bevinden, om in 't een of ander opzigt zijnen Eed te moeten breeken, en de belangen vau den eenen of anderen Mees. ter verraad en.

Zeer duur kwam deeze vrijmoedigheid aan floris oem van wyngaarden te ftaan. Met allerlei befchuldigingen wierdt hij ten Hove van karel den V, als Graave van Holland, aangerand, en hij daardoor zo zwart gemaakt, dat zijne vijan. den in hun oogmerk, om hem den voet te ligten en van allerlei bewind te ontzetten , naar hunnen wensen daagden. Een brief, gedagteekend in Spanje, uit Saragosfa, den zes'. den December des Jaars 1618, en gerigt aan de Wetkouderfchap van Dordrecht, hieldt in, een bevel aan dezelve om Mr. floris oem van wyngaarden van zijn Ampt te ontzet» ten, en binnen het tijdverloop van twaalf uuren, naa het lee« zen van den Brief, de Stad Dordrecht re doen verlaaten.

Zeer ontzettende, voor de Dordrechtfche Regeering, was dit bevel. Zij erkende de waarde van haaren Penfion'aris niet alleen als een ijverig', maar ook als een kundig' en bekwaam Voorftander van de Voorregten haarer Stad. Alle tegenbedenking en wederftand, intusfchen, was hier vrn'teloos. Met hoe veel tegenzins ook,het aangekondigd gebod moest gehoorzaamd worden.

Van geen langen duur, nogthans, was de ongenade van Mr. floris. Tot zijn geluk was hij een vriend van den vermaarden adriaan ploriszoon, naderhand bij den naam van Paus adriaan den zesden bekend. Deeze, zijnde geweest Leermeester van karel den V, en thans Kardinaal, be. hieldr, vervolgens, geen geringen invloed op bet hart va>i XXXIII. deel. p zij.