is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok. Vier-en-dertigste deel. Y-Z.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEEDYKEN.

Wonzeradeeh 1780-1781. 1792-1703. 1804-1805.

VervoJgens;

2.

Barradeel. 1784-1785. Ï796-1797. 1808-1809.

Als Buitendijkers.

3-

FranekeradeeL 1788-1789.' 1800-1801. 1812-1813.

In welke tafels, echter, verfcheiden misilagen moeten zijn, dewijl de Jaaren 1776 en 77, 1816 en 17, 20 en 21, 24 en 25, 28 en 29 zijn overgefiagen. Inmiddels zijn de toeren zodanig gefchikt, dat Franekeradeel en Barradeel eene dubbele beurt hebben, als Binnendijkers, Qm de twaalf jaaren: te weeten de Grietman van Franekeradeel, wegens 't meerendeel zijner Grietenij, als zijnde Binnendijks gelegen, en de Grietman van Barradeel wegens het Binnendijkfche Dorp Minnertsga. Wonzeradeel komt voorts om de twaalf, en de overige Binnendijkers, Menaldumadeel, Hennaarderadeel en baarderadeel alleen om de twintig jaaren aan de beurt.

De Dijkspligtigen der Vijf Deeien betaalen hunne verfchuldigde penningen, volgens den omilag van het Dijksgerecht over (je l Jpreener,, wordende deeze belasting vermeerderd of verminderd, naar maate der omftandigheden. Thans is dezelve zo groot als ooit, en de Kontributie nog daarenboven belast met zwaare fcfculden, 't welk gedeeltelijk is veroorzaakt door de twee ongelukkige vloeden van 1775 en 1776, en voorts door de welmeenende doch ongelukkig uitgevallen poogiügen, om den Dijk met Steenwerken, in fteê der hooge paia^ e, ie befchermen.

Ondertusfchen hebben de Kontribuanten Binnendijks zeer weinig te betaalen in vergelijkinge der Buitendijkers: want de Dijk, die tot laste der Binnendijkers komt, is ten naasten "pij wel even lang als dje der Buitendijkers, doch merkelijk 0Ster koop te onderhouden. Ook hebben de Binnendijkers

in