Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

524

ZWOLLE.

en een aanzienlijk getal Onderteekenaars gevonden. Het gewigtig ftuk zelve wekte ook de aandagt der Staatsvergaderinge van het Gewest. In den Jaare zeventienhonderdzesëntachtig bragt men aldaar een breedvoerig Verflag uit, omtrent de Verbetering der Regeeringe van Overijsfel. 't .Zelve vervatte een Voorflel, voor de Staaten van dat Gewest gefchikt, waar van de aanvang genoegzaam is om ons te doen bemerken, door weik een geest de Opftellers gedreeven wier. den. Het was in deeze woorden begreepen. „ Dat de ,, rampzalig gevoerde Oorlog met Engeland ons geleerd „ hadt, dat in de inwendige gefteldheid der Republiek, eene „ Verandering, en wel eene fpoedige en kragtdaadige Ver. «ft andering, volftrekt vereischt wierdt, zou niet de geheele ,, Republiek ten gronde gaan.

„ Dat het de tijd niet meer was om te ontveinzen, dat ,, in ons Land twee HoofJpartijen waren, die elkander ge„ duurig dwarsboomden; dat daar door onze Staat alle „ kragt fcheen verboren te hebben om zijne Waardigheid „ en Regten te handhaaven? dat daar uit allerlei inwen. „ dig misnoegen, wantrouwen en gemor ontjlaan waren.

„ Dat Miliioenen fchats verfpild waren om vertooning te „ maaken als of men tegen de Engelfchen een Oorlog hadt „ willen voeren; en dat men dien Oorlog hadt kunnen ver„ mijden en neutraal blijven, zo het Land, volgens het Ad„ vys van den Baron van der capellen, in 't Jaar 1784, „ en vervolgens verfcheide opgevolgde Hollandfche en Fries. „ landfche Refolutien, op zijn tijd eene behoorelijke Zee„ magt gehad hadt; dat de oorzaaken hier van, en van alle „ onze opgevolgde gevaaren en fchadens en vernederingen, „ enkel en alleen inwendig in het verward en verbasterd „ en daar door verdeeld Regeeringsgefiel onzer Republiek „ huisvesten.

„ En wat het Wantrouwen en Gemor der Natie betrof „ dat dit geen bewijs behoefde, zo men zijne ooren niet gel „ flooten hadt voor de bittere klagten der commercleerenda „ Ingezetenen, en zijne oogen over de fteeds duurende teke„ nen van misnoegdheid omtrent het Beftuur van 's Lands „ zaaken, en van het mistrouwen op een zeer groot aantal

1» vaa

Sluiten