Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 ARTAXERXES,

ARTAXERXES.

Men moet hem hooren.

ARTABAN.

„Verbergen wy den fchrik voor myn ontaard gedrag/'

V T F D E TOONEEL. ARBACES, geleid door eenige Wachten; A R T A X E R-

XES, MANDANE, SEMIRE, ARTABAN,

MEGABISÜS, Raden, Wyzen, Grooten, Wachten.

\V/ ARBACES.

W ataffchrikis't, dien ik gantsch Perfïë aan kan jagen? is t hier vergaderd om getuigenis te dragen Van t onrechtvaardig lot waaronder ik verkwvn* Helaas! myn vorsti... '

ARTAXERXES.

7„, ., . Noemmy uw' vriend; ik wil zulks zyn,

Zolang ik uw m.sdryf nog mag in twyfel trekken: Maar echter kan uw vriend uw' rechter niet verflrekkenik wil dat Artaban het vonnis vellen zal.

ARBACES

Myn vader! Goón! ik fchrik: wat deerlyk ongevalf

ARTABAN, tegen Arbaces. Door welk een denkbeeld fchynt uw geest te zyn bewogen? Gy ftaat door deze keur verbaasd en opgetogen, En twyfelt mogelyk of ik ftandvastigheid En deugd genoeg bezit voor zulk een zwaar beleid.

Wie^ber? ^ '"^^K™ ge * alsgy wilt ontleden Wie k ben , en w.e gy zyt, dees plaats, dit ambt bekleden» k Begryp n.et, als ik u befchouw in dezen ftaat, ' Wat onvertzaagdheid zich vertoont op uw gelaat.

- , . ARTABAN.

i racht niet te ontdekken door wat drift ik word bewogen,

En

Sluiten