Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER ROOMSCHE VRYHEID. 29 En 't houden rot op 't laatft? of is uw heldenmoed Allengs verzwakt; door zo veel ramp en tegenfpoed ? Zegt, onderwerpt gy u des vyands trotst vermogen? Spreek eerft Sempronius-

SEMPRONIUS.

Wy moeten oorelogen. Goönikan een Roomfche Raad lang twiften,in den nood, Wat bert te kiezen'zy, de ketens, of den dood? Men gorde 't zwaard op zy, braveerende alle elende, En fteïl'zig hoofd voor hoofd aan'toverfchot der benden: Men vall' den vyand aan, en febeur', niet moed en kragt, Zyn Legioenen, en inééngedrongen' magt; Licht geev' 't geluk dat de een of de ander Cefar trelFe , En dus de waereld van de flaverny öntnërre; Houdt moed, óvaderen! dewyl u Rome fmeekt JDat gy het bloed van zyn verflagen' Burgers wreekt, •' Of deelt in 't zelfde lot. Thesfaal'jes vruchtb're vel icn Zyn rood van'tdierbaar bloed derdapp're Roomfche helden , , ■ Ja helft desRaads; terwyl men laf dcn':tyd verkwift Met overleggingen , en eindeloozen twift, , Of we onze leevens in de ketens zullen flytcu , Of ons opofferen aan de eer. Wien zou 't niet i'pyten ? Wie voelt geen fchaamte als ons de grootfe fchim genaakt Van held Pompejus ? die dees laffe traagheid" laakt; Als. ons Pharfalie bezweert om voort te vaareu , En de ongewroken' geeft van Scipio blyftwaaren?

C A T O.

'Laat u geen ftroom van drift het perk doen overflaan Der reden: dapperheid blinkt uit in heidendaan, , Wanneer gerechtigheid' en wysheïd haar bellieren. Men | moet niet,reukeloos-zyn drift den-tengel vieren. Is niet het leeven yan den miufte., die het'zwaerd Voor Romens Vryheid draagt.,uw grootlle zorge waard? En bragt men 't volk aldus ter llagthank, zon .met mleV Niet ieder zeggen, dat mendoor.onmenfch'Iykhedèn!5 En 't bloed van duizenden te kwlften, onzen val

En

Sluiten