is toegevoegd aan uw favorieten.

De euveldaden van Philips II., koning van Spanjen. Historie-spel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tp DE EUVELDAAD. BN

Don c ak.los.

Waarom heeft Karei de Vyfde, daar hy de dwaalingen zyner regcering erkende, zig zeiven ontdaan van eene magt, die hem in flaat ftclde, om zyne misdagen te verbeteren ? Behoorde hy de toekomende rust van zo veele Volken aan onzeekere handen overtelaaten, op het oogenblik, dat by het meest in flaat begon te worden , om hen wel te regeeren, en hen gelukkig te maaken ?

hyacint h o.

IJy was, om zo te fpreeken, gedwongen, om de

Kroon en het Ryk af te ftaan Ter neer gefia-

gen door de heevigfte fmerten der jigt, gefolterd door de wroegingen van zyn geweeten, moedeloos geworden door den herhaalden tegenfpoed zyner

wapenen, wankelde hy reeds en het karakter

van zyn' Zoon beflischte zyne keuze Hy ontdekte in Philips een heimc-Iyk ongeduld om te regeeren , 't welk de doodelykfte gevolgen hadt kunnen voortbrengen, en hy week dus uit voorzigtig-

hcid De ganfche aanhang der Kerk had zig

reeds behcndiglyk van den nieuwen Koning meester

gemaakt Ach 1 zo uw ongelukkige Grootvader

zyne eerfte kragt niet vcrlooren hadt, zo hy in de ïaatfle jaaren zyner regecring niet zo geweldig door zyne vyanden was vernederd geworden , zoude hy ongetwyflfeld die verbeteringen hebben daargcfteld, welken hy nu flegts met eene onvermogende ftem zynen opvolger kon aanbeveelen.

Don