Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vam PHILIPS II. - w

ben, wanneer hy de befmetting zyner ziel flegts aam

4e oogen der waereld onttrekken kan. . Ziet

daar uwe laatfte oogenblikkcn ! . Befchouwt nu

de mynen. Ziet Don Carlos onbcfchroomd het Ieven verlaaten, en fterven met de kloekmoedigheid van een onfchuldig mensch, die op God zyn hoop en vertrouwen fielt. — De kortftondige Meester, wiens verfchrikkelyke bevélen gy gehoorzaamt, zal weggemaaid worden gelyk gy. Op den oever des doods zal de moord van zynen Zoon zyn geweetcn folteren. Als dan zullen de geheime ftreeken, de vuige bedoelingen, die u thans faam verbinden, naakt en bloot aan den dag gelegd worden. Zyne gedagtenis zal by de nakomelingfchap gevloekt worden. En wee ! weel die Koningen , wier regecring voor de volgende geflagten niet dan een voorwerp van afgryzen, en ergernisfe is! Wee! wee! die Staatsdienaars, die hen verleid of geholpen mog. ten hebben!

philips, ftil tegen Granvelle. Waarfchuw Spinola, dat het te lang duurt, en dat hy met Don Carlos een einde moet maaken.

[ Granvelle ftaat ep, en volvoert zyn last.}

sp i n ol a.

Prins, gy geeft den leden der Heilige Vierfchaar eene ongehoorde ergernis. Zy zyn hartgrondig bedroefd over de doodelyke dwaalingen , waarin uwe arme ziel gevallen is, en bezweeren u, met traanen }n de oogen , met vuurige gebeden tot God om zy.

nen

Sluiten