is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegzels op het vaderlandsch woordenboek [...]. Oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok. A-B.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*5© BLOM, (C.) ene.

verwekken, als mede, een aanwijzing van verfcheide ots« waarbeden, in zijn Eenvoudig Verhaal. Het tweede bevatte een Uittrekzel, van de voornaamfte buitenfpoorlge Stellingen, in het Betoogfchrift, (trekkende tot wegneeming van alle Regten der Hooge en Mindere Overheden, zelfs van den Souverain, en tot volkomen Onafhanklijkheid der Kerklijken. Heiderde, leverde eene lijst op, van de in 't oogioopendfle lasterlijke en hoonende uitdrukkingen, omtrent de Magiftraat, in het Verweerfchrift van den Eerw. blom. — Dit alles, was van eene voor de Magiftraat gewenschte uitwerking , de Gedeputeerde Staaten van Friesland keurden, bij een Befluit van den dertienden Januarij, des volgenden jaars genomen, niet alleen het gedrag der Leeuwaarafehe Jtïagiftraat, goed in het boeten des Leeraars en des Drukkers ; maar wraakten daar en boven, het gedrag en de handelwijze van den Eerw. blom , dermaate dat zij hem, voor dea tijd van zes weeken, in zijne Bediening en Wedde fchertten: een Vonnis, waar aan hij zich moest onderwerpen, onder bedreiging, dat men anders, tot zijn leedweezen, nadere fchikkingen zou maaken.

Verkeerd zou dit onbehoorlijk, en doldriftig gedrag eensLeeraars, met zijnen Aanhang, andere Leeraars in verdenking hebben kunnen brengen, als of zij de verregaande Stellingen, en verderflijke Beginzelen, door hem beweerd, toegedaan waren, indien zij zulks ongemerkt hadden laatea doorgaan; hier om wierdt de Clasfis van Leeuwarden te raade, om, op de eerfte gewoone Vergaderinge, naa 't regterlijk afdoen deezer zaake, te verklaaren, dat zij tot betoon van haaren verfchuldigden Eerbied en Ontzag voor de wettige Overheden , voor de waereld plegtig betuigden de drie Stellingen in de Deduüie vervangen , verfoeiden, a£. keurden, en te eenemaal verwierpen.

Zie Nederlandfthe Jaarboeken» .

BoEDEKER; (BALTHAZAR) Zie DEVENTER,

Soa»